Ορθή Επανάληψη - Προκήρυξη για τοιχοκόλληση - ανάρτηση

Δευτέρα 8 Μαρτίου 2021

Αξιότιμε/η κύριε/κυρία,

Σας αποστέλλουμε συνημμένη την Προκήρυξη για την πλήρωση της θέσης δικηγόρου παρά Πρωτοδίκαις με έμμισθη εντολή στην Υπηρεσία του Γενικού Εμπορικού Μητρώου του Επιμελητηρίου Ηρακλείου