Υπολογισμός Τέλους Απογράφου

Επιλέξτε τύπο απογράφου και συμπληρώστε το ποσό στο οποίο θα υπολογιστούν τα ποσά του απογράφου