Υπολογισμός Αγωγοσήμου

Συμπληρώστε το κεφάλαιο στο οποίο θα υπολογιστούν τα ποσά του αγωγοσήμου


  • Ο παραπάνω τρόπος υπολογισμού αναφέρεται στην παρ. 16 του άρθρου 40 του Ν. 4111/23.1.2013 (ΦΕΚ 18/25.1.2013) με έναρξη ισχύος την 19.11.2012 (άρθρο 49 του ως άνω νόμου).
  • Στις εργατικές υποθέσεις αρμοδιότητας Ειρηνοδικείου (μέχρι 20.000 ευρώ) δεν απαιτείται αγωγόσημο.
  • Στις εργατικές υποθέσεις αρμοδιότητας Πρωτοδικείου, για τον υπολογισμό του αγωγοσήμου, από το κεφάλαιο αφαιρείται το ποσό των 20.000 ευρώ και υπολογίζεται το αγωγόσημο στο υπόλοιπο.
  • Κατά την εκδίκαση αγωγών στο Διοικητικό Πρωτοδικείο, που αφορούν κοινωνικοασφαλιστικές διαφορές καθώς και απαιτήσεις για κάθε είδους αποδοχές προσωπικού του Δημοσίου ή Ν.Π.Δ.Δ. (επιδόματα) δεν θα καταβάλλεται δικαστικό ένσημο για αίτημα κύριας αγωγής ή κύριας παρέμβασης μέχρι 6.000 € (άρθρ. 274 παρ. 2 ΚΔΔ)
  • Με την παράγραφο 14 του άρθρου 39 του Ν. 4387/2016, όπως αυτή προστέθηκε με το άρθρο δεύτερο παρ. 6 Ν. 4393/2016 (ΦΕΚ Α 106/6.6.2016), καταργούνται από της ισχύος της διατάξεως (6.6.2016) οι κοινωνικοί πόροι (μεταξύ άλλων) υπέρ Τομέων του ΕΤΑΑ που προβλέπονται στο άρθρο 150 του Ν. 3655/2008 και ειδικότερα οι πόροι υπέρ ΤΑΝ και ΤΥΔΕ μεταξύ άλλων και επί του δικαστικού ενσήμου.