Δικηγόροι ΑΜΕΑ, που επισκέπτονται το Δικαστικό Μέγαρο Βέροιας, κατά την άφιξή τους, να επικοινωνούν με τη γραμματεία του Συλλόγου, στο τηλ. 2331024715, για να σταθμεύσουν το αυτοκίνητό τους σε ειδικά διαμορφωμένη θέση στάθμευσης, στο υπόγειο parking του Συλλόγου

Υπολογισμός Αγωγοσήμου

Συμπληρώστε το κεφάλαιο στο οποίο θα υπολογιστούν τα ποσά του αγωγοσήμου


  • Ο παραπάνω τρόπος υπολογισμού αναφέρεται στην παρ. 16 του άρθρου 40 του Ν. 4111/23.1.2013 (ΦΕΚ 18/25.1.2013) με έναρξη ισχύος την 19.11.2012 (άρθρο 49 του ως άνω νόμου).
  • Στις εργατικές υποθέσεις αρμοδιότητας Ειρηνοδικείου (μέχρι 20.000 ευρώ) δεν απαιτείται αγωγόσημο.
  • Στις εργατικές υποθέσεις αρμοδιότητας Πρωτοδικείου, για τον υπολογισμό του αγωγοσήμου, από το κεφάλαιο αφαιρείται το ποσό των 20.000 ευρώ και υπολογίζεται το αγωγόσημο στο υπόλοιπο.
  • Κατά την εκδίκαση αγωγών στο Διοικητικό Πρωτοδικείο, που αφορούν κοινωνικοασφαλιστικές διαφορές καθώς και απαιτήσεις για κάθε είδους αποδοχές προσωπικού του Δημοσίου ή Ν.Π.Δ.Δ. (επιδόματα) δεν θα καταβάλλεται δικαστικό ένσημο για αίτημα κύριας αγωγής ή κύριας παρέμβασης μέχρι 6.000 € (άρθρ. 274 παρ. 2 ΚΔΔ)
  • Με την παράγραφο 14 του άρθρου 39 του Ν. 4387/2016, όπως αυτή προστέθηκε με το άρθρο δεύτερο παρ. 6 Ν. 4393/2016 (ΦΕΚ Α 106/6.6.2016), καταργούνται από της ισχύος της διατάξεως (6.6.2016) οι κοινωνικοί πόροι (μεταξύ άλλων) υπέρ Τομέων του ΕΤΑΑ που προβλέπονται στο άρθρο 150 του Ν. 3655/2008 και ειδικότερα οι πόροι υπέρ ΤΑΝ και ΤΥΔΕ μεταξύ άλλων και επί του δικαστικού ενσήμου.