Απόφαση Τριμελούς Συμβουλίου Διεύθυνσης 15-2021

Δευτέρα 1 Μαρτίου 2021

Σας κοινοποιούμε τη με αριθμ. 15/1.3.2021 απόφαση του Τριμελούς Συμβουλίου Διεύθυνσης  του Εφετείου Θεσσαλονίκης "Ρύθμιση των ειδικότερων ζητημάτων λειτουργίας του Εφετείου Θεσσαλονίκης, σύμφωνα με το σημείο 4 της παρ. 1Β του άρθρου 1 της με αριθμ. Δ1α/Γ.Π.οικ.12639/26.2.2021 ΚΥΑ (ΦΕΚ Β΄ 793)".

Ο Πρόεδρος του Τριμελούς Συμβουλίου Διεύθυνσης
του Εφετείου Θεσσαλονίκης
Χρήστος Νάστας
Πρόεδρος Εφετών
 
ΕΦΕΤΕΙΟ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ
ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟ ΤΜΗΜΑ
Πληροφορίες: Ευαγγελία Τζώρτζη
E-mail: efeteio.grammateia@thess-courts.gr
Τηλ.: 2313 311 359