ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΠΡΟΣΛΗΨΗΣ ΔΙΚΗΓΟΡΟΥ -ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟ ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ

Πέμπτη 10 Δεκεμβρίου 2020

ΕΚΘΕΣΗ ΤΟΙΧΟΚΟΛΛΗΣΗΣ

Στ…. ……………. σήμερα στις ……………. ημέρα …………….. και ώρα …….. π.μ. ο/η υπογεγραμμένος/η υπάλληλος του …………… ……………… τοιχοκόλλησας/σα την υπ'αριθμ. 15/2020 Προκήρυξη για την πλήρωση μιας (1) θέσης δικηγόρου παρ΄ Εφέταις με έμμισθη εντολή στην Υ.Γ.Ε.ΜΗ του Επιμελητηρίου Ιωαννίνων.

Ο/Η ΤΟΙΧΟΚΟΛΛΗΣΑΣ/ΣΑ

……………..

Οι μάρτυρες:

  1. …………………….. :
  2. …………………….. :