Απόφαση Τριμελούς Συμβουλίου Διεύθυνσης Εφετείου Θεσσαλονίκης 32-2020

Τρίτη 1 Δεκεμβρίου 2020

Σας κοινοποιούμε τη με αριθμ. 32/30.11.2020 απόφαση του Τριμελούς Συμβουλίου Διεύθυνσης του Εφετείου Θεσσαλονίκης "Ρύθμιση των ειδικότερων ζητημάτων λειτουργίας του Εφετείου Θεσσαλονίκης, σύμφωνα με το σημείο 4 της παρ. 1 του άρθρου 1 της με αριθ. Δ1α/Γ.Π.οικ.:76629/27.11.2020 ΚΥΑ (ΦΕΚ Β΄ 5255/28.11.2020)".

Παρακαλούμε για την ενημέρωση των Μελών του Συλλόγου σας.

Ο Πρόεδρος του Τριμελούς Συμβουλίου Διεύθυνσης
του Εφετείου Θεσσαλονίκης
Χρήστος Νάστας
Πρόεδρος Εφετών

ΕΦΕΤΕΙΟ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ
ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟ ΤΜΗΜΑ
E-mail: efeteio.grammateia@thess-courts.gr
Πληροφορίες: Ευαγγελία Τζώρτζη
Τηλ.: 2313 311 359  Φαξ: 2310 541 848