Πράξη λειτουργίας της κ. Ειρηνοδίκη Βέροιας για το χρονικό διάστημα από 9-11-2020 έως 30-11-2020