Απόφαση Τριμελούς Συμβουλίου Διεύθυνσης του Εφετείου Θεσσαλονίκης

Τρίτη 10 Νοεμβρίου 2020

Προς τους Δικηγορικούς Συλλόγους της περιφέρειας του Εφετείου Θεσσαλονίκης

Σας κοινοποιούμε τη με αριθ. 30/9-11-2020 απόφαση του Τριμελούς Συμβουλίου Διεύθυνσης του Εφετείου Θεσσαλονίκης με θέμα:  "Ρύθμιση των ειδικότερων ζητημάτων λειτουργίας του Εφετείου Θεσσαλονίκης, σύμφωνα με το σημείο 4 της παρ. 1 του άρθρου 1 της με αριθ. Δ1α/Γ.Π.οικ.:71342/7-11-2020 ΚΥΑ (ΦΕΚ Β΄ 4899/2020)".

Ο Πρόεδρος του Τριμελούς Συμβουλίου Διεύθυνσης
του Εφετείου Θεσσαλονίκης
Χρήστος Νάστας
Πρόεδρος Εφετών