Δικηγόροι ΑΜΕΑ, που επισκέπτονται το Δικαστικό Μέγαρο Βέροιας, κατά την άφιξή τους, να επικοινωνούν με τη γραμματεία του Συλλόγου, στο τηλ. 2331024715, για να σταθμεύσουν το αυτοκίνητό τους σε ειδικά διαμορφωμένη θέση στάθμευσης, στο υπόγειο parking του Συλλόγου

ΤΗΡΗΣΗ ΜΕΤΡΩΝ ΣΤΟ ΕΙΡΗΝΟΔΙΚΕΙΟ ΝΑΟΥΣΑΣ

Τετάρτη 23 Σεπτεμβρίου 2020

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΕΙΡΗΝΟΔΙΚΕΙΟ ΝΑΟΥΣΑΣ

Αριθμός Πράξης 113/2020

Η ΠΡΟΪΣΤΑΜΕΝΗ ΤΟΥ ΕΙΡΗΝΟΔΙΚΕΙΟΥ ΝΑΟΥΣΑΣ

Αφού έλαβε υπ’ όψη:

Α. Το δεύτερο άρθρο της με αριθμ. Δ1α/ΓΠ.οικ.44822/14-7-2020 (ΦΕΚ Β΄2865/14-7-2020 απόφασης των Υπουργών Ανάπτυξης και Επενδύσεων, Προστασίας του Πολίτη, Εθνικής Άμυνας, Εργασίας και Κοινωνικών Υποθέσεων, Υγείας, Δικαιοσύνης και Εσωτερικών.

B. Το άρθρο 1 της με αριθμ. Δ1α/Γ.Π.οικ. 50176/8-8-2020 (ΦΕΚ Β΄ 3330/8-8-2020) απόφασης των Υπουργών Οικονομικών, Ανάπτυξης και Επενδύσεων, Προστασίας του Πολίτη, Παιδείας και Θρησκευμάτων, Εργασίας και Κοινωνικών Υποθέσεων, Υγείας, Πολιτισμού και Αθλητισμού, Εσωτερικών και Ναυτιλίας και Νησιωτικής Πολιτικής

Γ. Την υπ’ αριθμ. πρωτ. ΔΙΔΑΔ/Φ.69/124/οικ.15984/17-8-2020 εγκύκλιο του Υπουργού Εσωτερικών.

Δ. Την ανάγκη αποφυγής συνωστισμού και ταλαιπωρίας δικηγόρων, κοινού και εργαζομένων, και προκειμένου να τηρηθούν οι προϋποθέσεις που έχουν τεθεί από την αρμόδια επιτροπή για την προστασία της δημόσιας υγείας έναντι του κορωνοϊού COVID-19 καθώς και τις υπηρεσιακές ανάγκες και  την εύρυθμη λειτουργία   του Ειρηνοδικείου Νάουσας

ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ

Ότι όλες οι εργασίες της Γραμματείας του Ειρηνοδικείου Νάουσας, την ημέρα Πέμπτη (ημέρα δικασίμου) θα πραγματοποιούνται από τις 12.00 μ.μ. μέχρι πέρατος ωραρίου 15.00 μ.μ. (καταθέσεις αγωγών, άσκηση ενδίκων μέσων, λήψη αντιγράφων αποφάσεων και σχετικών εγγράφων, δηλώσεις αποποίησης, πιστοποιητικά περί μη δημοσίευσης διαθήκης, πιστοποιητικά περί μη αποποίησης κληρονομιάς, πιστοποιητικά περί μη άσκησης ενδίκων μέσων, κατάθεση προτάσεων και προσθήκης – αντίκρουσης νέας τακτικής διαδικασίας, λήψη δηλώσεων τρίτου κ.λ.π.)

  Η χρήση μάσκας είναι υποχρεωτική εντός όλων των χώρων του Ειρηνοδικείου, επιβάλλεται δε η τήρηση απόστασης μεταξύ φυσικών προσώπων κατ’ ελάχιστον 1,5 μέτρου και καθορίζεται ανώτατο όριο εισερχομένων ατόμων εντός αιθουσών και εν γένει περίκλειστων χώρων, ενός (1) ατόμου ανά 10 τ.μ. Η επίβλεψη της τήρησης των ανωτέρω μέτρων ανατίθεται με την παρούσα στη Γραμματεία του Ειρηνοδικείου Νάουσας.

Νάουσα 3-9-2020

Η Προϊσταμένη του Ειρηνοδικείου Νάουσας
ΔΗΜΗΤΡΑ ΒΡΟΧΙΔΟΥ