ΚΤΗΜΑΤΟΛΟΓΙΟ Α.Ε. Οικ. 0717471/13.06.2007

Πέμπτη 19 Ιουλίου 2007
Θέμα: "Δημοσίευση απόφασης ΟΚΧΕ για τον καθορισμό του περιεχομένου και της μορφής του εντύπου της περίληψης καταχώρησης εγγραπτέας πράξης του άρθρου 14 παρ. 4 του νόμου 2664/1998".