Προκήρυξη πρόσληψης ενός δικηγόρου με έμμισθη εντολή στην Αποκεντρωμένη Διοίκηση Αττικής