Δικηγόροι ΑΜΕΑ, που επισκέπτονται το Δικαστικό Μέγαρο Βέροιας, κατά την άφιξή τους, να επικοινωνούν με τη γραμματεία του Συλλόγου, στο τηλ. 2331024715, για να σταθμεύσουν το αυτοκίνητό τους σε ειδικά διαμορφωμένη θέση στάθμευσης, στο υπόγειο parking του Συλλόγου

ΠΡΑΞΗ ΕΙΡΗΝΟΔΙΚΕΙΟΥ ΒΕΡΟΙΑΣ ΣΧΕΤΙΚΑ ΜΕ ΤΗ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ΤΩΝ ΕΙΡΗΝΟΔΙΚΕΙΩΝ ΜΕΧΡΙ 31.5.2020

Δευτέρα 18 Μαΐου 2020

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΕΙΡΗΝΟΔΙΚΕΙΟ ΒΕΡΟΙΑΣ

Αριθμός Πράξης 96 /2020

 Η ΔΙΕΥΘΥΝΟΥΣΑ ΤΟ ΕΙΡΗΝΟΔΙΚΕΙΟ ΒΕΡΟΙΑΣ

Αφού έλαβε υπόψη  την υπ΄ αριθ. ΚΥΑ Δ1α/ΓΠ.οικ. 30340/15-5-2020 (ΦΕΚ Β΄ 1857/15-5-2020) και ειδικότερα το άρθρο 4, σύμφωνα με τη διάταξη του οποίου αποφασίστηκε η συνέχιση της αναστολής λειτουργίας των πολιτικών και ποινικών δικαστηρίων και των εισαγγελιών της χώρας, με τις αναφερόμενες σε αυτό εξαιρέσεις, για το χρονικό διάστημα από 16.05.2020 έως και 31.05.2020,  κατά τα αναφερόμενα στην από 24-4-2020 εισήγηση της Εθνικής Επιτροπής Προστασίας Δημόσιας Υγείας έναντι του κορωνοϊού   covid-19, αποφάσισε ότι από 16.05.2020 έως και 31-5-2020 ισχύουν τα εξής:

1) Θα συζητούνται συναινετικές προσημειώσεις υποθήκης με έγγραφη διαδικασία σύμφωνα με τα οριζόμενα στις διατάξεις του άρθρου 17 του ν. 4864/2020.

2) Θα πραγματοποιούνται δίκες ασφαλιστικών μέτρων που έχουν ως αντικείμενο εγγυοδοσία, εγγραφή ή εξάλειψη ή μεταρρύθμιση προσημείωσης υποθήκης, συντηρητικής κατάσχεσης  κινητής ή ακίνητης περιουσίας, δικαστική μεσεγγύηση, σφράγιση, αποσφράγιση, απογραφή  και δημόσια κατάθεση, κατά τα άρθρα 737, 738 ΚΠολΔ, Ευρωπαϊκή Διαταγή δέσμευσης λογαριασμού, κατ’ άρθρο 738Α ΚΠολΔ, οι ανακλήσεις αυτών, καθώς και οι σχετικές με αυτές διαφορές του άρθρου 702 ΚΠολΔ. Ο χρόνος συζήτησης των υποθέσεων θα προσδιορίζεται ανά ώρα.

3)  Θα χορηγούνται ή θα ανακαλούνται προσωρινές διαταγές χωρίς κλήτευση του καθ’ ου. Οι προσωρινές διαταγές  που έχουν χορηγηθεί και έχουν ισχύ έως τη συζήτηση της υπόθεσης, θα παρατείνονται μέχρις εκδόσεως αποφάσεως επί της αιτήσεως, οίκοθεν με απόφαση του Ειρηνοδίκη υπηρεσίας.

4) Προς αποφυγή συνωστισμού και ταλαιπωρίας δικηγόρων, κοινού και εργαζομένων, και προκειμένου να τηρηθούν οι προϋποθέσεις που έχουν τεθεί από την αρμόδια επιτροπή για την προστασία της δημόσιας υγείας έναντι του νέου κορωνοϊού covid-19

Α) Από 18-5-2020 η προσέλευση για κατάθεση δικογράφων θα λαμβάνει χώρα καθημερινά κατά το χρονικό διάστημα από 9.00΄ - 13.00΄.

 Η κατάθεση των ανωτέρω δικογράφων θα λαμβάνει χώρα στο υπ’ αριθμό 312 γραφείο, όπου οι πληρεξούσιοι δικηγόροι θα έχουν τη δυνατότητα ΜΟΝΟ να αφήσουν το φάκελο, στον οποίο θα περιέχεται το εισαγωγικό δικόγραφο, το γραμμάτιο προείσπραξης, ένα απλό αντίγραφο του εισαγωγικού δικογράφου καθώς και τα αντίγραφα που θα φέρουν ΤΑΧΔΙΚ αξίας 2 Ευρώ και των οποίων την επικύρωση επιθυμούν. Η παραλαβή των επικυρωμένων αντιγράφων των δικογράφων αυτών θα γίνεται από το ίδιο γραφείο και κατά τις ίδιες ώρες, τη 2η εργάσιμη ημέρα από την παράδοση του φακέλου.

Δεν θα κατατίθενται κλήσεις υποθέσεων που ματαιώθηκαν κατά τον χρονικό διάστημα της αναστολής, ήτοι από 13-3-2020 και εφεξής, ΚΑΘΟΣΟΝ ΑΥΤΕΣ ΘΑ ΠΡΟΣΔΙΟΡΙΣΤΟΥΝ ΟΙΚΟΘΕΝ. Ο τρόπος που θα πραγματοποιείται ο οίκοθεν επαναπροσδιορισμός θα προσδιοριστεί μετά τη δημοσίευση της σχετικής νομοθετικής ρύθμισης.

Β) Κατάθεση διαθηκών προς δημοσίευση θα λαμβάνει χώρα καθημερινά και κατά τις ώρες 8.00΄ έως 9.30΄. Κάθε συμβολαιογράφος προσερχόμενος για κατάθεση δε θα μπορεί να παραδώσει  πέραν των πέντε διαθηκών κατά την προσέλευσή του.

Γ) Θα μπορούν να πραγματοποιηθούν δηλώσεις αποποίησης κληρονομίας κατά τις ώρες 11.00΄έως 14.00΄ ΜΟΝΟ κατόπιν τηλεφωνικής συνεννόησης με το αρμόδιο τμήμα της γραμματείας στο τηλέφωνο 23310 32707, προκειμένου να καθοριστεί ο ακριβής χρόνος προσέλευσης.

Δ) Αντίγραφα αποφάσεων θα χορηγούνται ΜΟΝΟ μετά από αίτηση του έχοντος έννομο συμφέρον, η οποία θα αποστέλλεται ηλεκτρονικά στο email της υπηρεσίας (eirinove@otenet.gr). Για την παραλαβή θα προσέρχεται ο αιτών την επόμενη εργάσιμη ημέρα, στο ακροατήριο του Ειρηνοδικείου Βέροιας (ισόγειο όροφο), κατά τις ώρες 9.00΄ έως 12.00΄, προκειμένου αφού φωτοτυπήσει τη σχετική απόφαση από το αρχείο, στη συνέχεια αυτή να επικυρωθεί από τον αρμόδιο υπάλληλο που θα βρίσκεται στο σημείο.

Στον ίδιο χώρο και κατά τις ίδιες ώρες μπορούν να προσέρχονται οι ενδιαφερόμενοι προκειμένου να ενημερωθούν για την έκδοση απόφασης κατά το χρονικό διάστημα της αναστολής.

Ε) Η παραγγελία και παραλαβή απογράφων αποφάσεων που έχουν εκδοθεί μέχρι και 6.3.2020 θα γίνεται μόνο κατόπιν τηλεφωνικής επικοινωνίας-παραγγελίας με το αρμόδιο γραφείο (τηλ. 23310 32708 και 709). Για τα απόγραφα των υπολοίπων αποφάσεων που δημοσιεύθηκαν κατά τον χρόνο αναστολής αυτά θα χορηγηθούν σε μεταγενέστερο χρόνο κατά τον τρόπο που θα οριστεί με νεότερη ανακοίνωση.

ΣΤ) Όσον αφορά τα πιστοποιητικά (περί μη δημοσίευσης διαθήκης, περί μη αποποίησης κληρονομίας, περί μη άσκησης ενδίκων μέσων και ανακοπών και περί μη ανάκλησης κληρονομητηρίου) θα χορηγούνται σε χρόνο που θα ορίζεται από τους υπαλλήλους των αρμοδίων γραφείων, κατόπιν αποστολής ηλεκτρονικού μηνύματος (eirinove@otenet.gr) ή φαξ (23310 32711) από τον αιτούντα. Παρακαλείσθε κατά την αποστολή της αίτησης να περιλαμβάνετε πλήρη στοιχεία επικοινωνίας.

Ζ) Από την 25-5-2020  και κατά τις ώρες 8.00΄ έως 11.00΄ θα είναι δυνατή:

  • Άσκηση πολιτικών ενδίκων μέσων (Εφέσεις-Αναιρέσεις)
  • Κατάθεση ποινικών ενδίκων μέσων.
  • Κατάθεση Αίτησης Διαταγής Πληρωμής, Απόδοσης Χρήσης Μισθίου κλπ.

Αντίγραφα των διαταγών που θα εκδίδονται, θα λαμβάνονται μετά από σχετική ενημέρωση της γραμματείας.

  • Κατάθεση προτάσεων και προσθήκης-αντίκρουσης νέας τακτικής διαδικασίας.
  • Η λήψη δήλωσης τρίτου.

Η) Θεώρηση του γνησίου της υπογραφής για συναινετικά διαζύγια θα γίνεται μόνο σε εξαιρετικές περιπτώσεις και ΜΟΝΟ μετά από συνεννόηση με το γραμματέα του αρμόδιου γραφείου.

Θ) Ένορκες βεβαιώσεις δε θα διενεργούνται καθ’ όλο το χρονικό διάστημα μέχρι 31.5.2020.

Στα πλαίσια εκτέλεσης της διάταξης του εβδόμου άρθρου της Δ1α/ΓΠ.οικ. 26804/25.04.2020 απόφασης των Υπουργών Εθνικής Άμυνας, Υγείας και Δικαιοσύνης (ΦΕΚ Β΄ 1588/25.04.2020), με απόφαση της διευθύνουσας το παρόν Δικαστήριο Ειρηνοδίκη, που θα τοιχοκολληθεί στην είσοδο της υπηρεσίας, ορίζονται όλα τα αναγκαία μέτρα που τηρούνται για την ασφαλή λειτουργία του Δικαστηρίου ενόψει της πανδημίας του κορωνοϊού COVID-19 και, ιδίως, τα υγειονομικά μέτρα που προβλέφθηκαν στην από 24.04.2020 εισήγηση της 33ης Συνεδρίασης της Επιτροπής Αντιμετώπισης Εκτάκτων Συμβάντων Δημοσίας Υγείας από λοιμογόνους παράγοντες, ήτοι : 1) Σύσταση για χρήση μάσκας από τους συνηγόρους και πολίτες, 2) διαθεσιμότητα αντισηπτικού σε όλους τους χώρους, 3) τήρηση απόστασης μεταξύ φυσικών προσώπων κατ’ ελάχιστον 1,5 μέτρο καθώς και 4) καθορισμός ανώτατου ορίου εισερχομένων ατόμων εντός των εν γένει περίκλειστων χώρων της υπηρεσίας ενός ( 1 ) ατόμου ανά 10 τετραγωνικά μέτρα. Η επίβλεψη της τήρησης των ανωτέρω μέτρων ανατίθεται με την παρούσα στον προϊστάμενο της γραμματείας του Ειρηνοδικείου Βέροιας Νικόλαο Ζαμπάκα.

Παρακαλούνται οι πληρεξούσιοι δικηγόροι και οι πολίτες να μην επισκέπτονται τις υπηρεσίες της Γραμματείας αν δεν παρίσταται ανάγκη και να τηρούν απαρέγκλιτα τα ωράρια που έχουν ανακοινωθεί προς εξυπηρέτησή τους καθώς και τους κανόνες υγιεινής, προκειμένου να αποφευχθούν φαινόμενα συνωστισμού και κίνδυνοι για τη δημόσια υγεία.

Η ΠΡΟΪΣΤΑΜΕΝΗ ΤΟΥ ΕΙΡΗΝΟΔΙΚΕΙΟΥ ΒΕΡΟΙΑΣ

ΠΑΝΑΓΙΩΤΑ ΤΣΙΡΙΜΩΚΟΥ
ΕΙΡΗΝΟΔΙΚΗΣ Α΄