Δικηγόροι ΑΜΕΑ, που επισκέπτονται το Δικαστικό Μέγαρο Βέροιας, κατά την άφιξή τους, να επικοινωνούν με τη γραμματεία του Συλλόγου, στο τηλ. 2331024715, για να σταθμεύσουν το αυτοκίνητό τους σε ειδικά διαμορφωμένη θέση στάθμευσης, στο υπόγειο parking του Συλλόγου

Ενημερωτικό σημείωμα σχετικά με τις δυνατότητες ρύθμισης τραπεζικών δανείων κατά την διάρκεια ισχύος των εκτάκτων μέτρων για την πανδημία του κορωνοϊού

Τετάρτη 22 Απριλίου 2020

Α. ΠΝΠ της 30/03/2020 (ΦΕΚ 75/30.3.2020)

Με το άρθρο πέμπτο της ΠΝΠ της 30/03/2020 (ΦΕΚ 75/30.3.2020) προβλέφθηκε η αναστολή προθεσμιών διενέργειας διαδικαστικών πράξεων του εξωδικαστικού μηχανισµού (ν. 4469/2017) και της ψηφιακής πλατφόρμας ρύθμισης οφειλών (ν. 4605/2019) καθώς και της καταβολής δόσεων ενήμερων οφειλών προς πιστωτικά ιδρύματα. Συγκεκριμένα, προβλέφθηκε ότι:

1. Οι προθεσμίες διενέργειας διαδικαστικών και λοιπών πράξεων των άρθρων 7, 8 και 11 του ν. 4469/2017 (Α ? 62) και του άρθρου 74 του ν. 4605/2019 (Α ? 52), καθώς και οι προθεσμίες του άρθρου 13 του ν. 4469/2017 και της παρ. 1 του άρθρου 78 του ν. 4605/2019 αναστέλλονται για χρονικό διάστημα τριών (3) μηνών από την έναρξη ισχύος της παρούσας. Προϋπόθεση για την αναστολή είναι η εμπρόθεσμη υποβολή της αίτησης, σύμφωνα με τα οριζόμενα στην παρ. 1 του άρθρου 4 του ν. 4469/2017 και στην παρ. 1 του άρθρου 72 του ν. 4605/2019.

2. Για οφειλέτες που αποδεδειγμένα πλήττονται από τις συνέπειες του κινδύνου διασποράς του κορωνοϊού COVID-19 δυνάμει της από 11.3.2020 Πράξης Νομοθετικού Περιεχομένου (Α ? 55) και της από 20.3.2020 Πράξης Νομοθετικού Περιεχομένου (Α ? 68) και των κατ’ εξουσιοδότηση αυτών υπουργικών αποφάσεων που έχουν εκδοθεί ή πρόκειται να εκδοθούν, αναστέλλεται για χρονικό διάστημα τριών (3) μηνών η καταβολή των δόσεων στο πλαίσιο ρυθμίσεων των ν. 4469/2017, 4605/2019 και 3869/2010 (Α ? 130), χωρίς να επέρχονται οι συνέπειες λόγω της μη καταβολής και χωρίς να τροποποιείται η συνολική διάρκεια της ρύθμισης.

Για οφειλέτες που δεν περιλαμβάνονται στις ανωτέρω αποφάσεις, δύναται να χορηγηθεί η ως άνω αναστολή κατόπιν αίτησης του οφειλέτη και αξιολόγησης από τον πιστωτή.

Β. Κατευθυντήριες Οδηγίες της Ένωσης Ελληνικών Τραπεζών

Σύμφωνα με την παρασχεθείσα πληροφόρηση από την Ένωση Ελληνικών Τραπεζών, αλλά και τις κατευθύνσεις που δημοσιοποίησε στο σχετικό από 19.3.2020 δελτίο τύπου (διαθέσιμο εδώ: https://www.hba.gr/Media/Details/421), το σύνολο των νομικών και φυσικών προσώπων, το οποίο εξυπηρετούσε τις τραπεζικές του υποχρεώσεις με συνέπεια και δεν ήταν σε καθυστέρηση την 31.12.2019 (δηλαδή καθυστέρηση μεγαλύτερη των 90 ημερών) έχει τη δυνατότητα να ζητήσει από την τράπεζά του την παροχή διευκολύνσεων στην πληρωμή ιδίως των δόσεων Μαρτίου έως Σεπτεμβρίου 2020 (οι επιχειρήσεις) και τριών τουλάχιστον δόσεων για ελεύθερους επαγγελματίες.

Οι ενδιαφερόμενοι θα πρέπει προς τούτο να επικοινωνήσουν με τις τράπεζες τους. Οι τράπεζες έχουν δηλώσει ότι:

α) Θα εξετάσουν κατά προτεραιότητα όσους ελεύθερους επαγγελματίες έχουν πληγεί και γι’ αυτό έλαβαν την κρατική οικονομική ενίσχυση, και

β) Θα εξετάσουν, πάντως, με την ίδια ευρύτητα και ευελιξία το σύνολο των αιτημάτων, με κριτήριο ιδίως τη συνέπεια του δανειολήπτη μέχρι την έναρξη της κρίσης

. Γ. Μέτρα της Τράπεζας Πειραιώς

Η Τράπεζα Πειραιώς, τραπεζικός συνεργάτης του ΔΣΑ, έχει προβεί στις κάτωθι διευκολύνσεις, που τίθενται υπ’ όψιν των συναδέλφων:

1. Δυνατότητα αναστολής καταβολής κεφαλαίου ενήμερων επαγγελματικών δανείων Με σκοπό τη διευκόλυνση και την στήριξη των ελεύθερων επαγγελματιών, οι οποίοι πλήττονται από τα μέτρα κατά της πανδημίας του κορωνοϊού COVID-19, σε ό,τι αφορά την εξυπηρέτηση των δανειακών τους υποχρεώσεων, η Τράπεζα Πειραιώς, παρέχει στους δανειολήπτες πελάτες της που ήταν συνεπείς στις υποχρεώσεις τους στις 28/02/2020, τη δυνατότητα αναστολής της πληρωμής κεφαλαίου.

Η δυνατότητα αναστολής καταβολής κεφαλαίου είναι μέχρι 30/09/2020 με επιμερισμό του στην υπολειπόμενη διάρκεια του δανείου ή αύξηση της συνολικής διάρκειας του ή αναστολή της ελάχιστης καταβολής και καταβολή μόνο τόκων στις περιπτώσεις ορίων με ελάχιστη καταβολή.

Σχετικές πληροφορίες είναι διαθέσιμες εδώ: https://www.piraeusbank.gr/el/idiwtes/lp/anastoli-katavolis-kefalaiou-en...

2. Δυνατότητα αναστολής καταβολής δόσεων ενήμερων στεγαστικών και καταναλωτικών δανείων Με σκοπό τη διευκόλυνση και στήριξη των προσώπων που πλήττονται από τα μέτρα κατά της πανδημίας του κορωνοϊού COVID-19, αναφορικά με την εξυπηρέτηση των δανειακών τους υποχρεώσεων, η Τράπεζα Πειραιώς παρέχει στους δανειολήπτες πελάτες της τη δυνατότητα αναστολής της πληρωμής τριών (3) μηνιαίων δόσεων ή μίας (1) τριμηνιαίας δόσης κεφαλαίου, των αναλογούντων τόκων, της εισφοράς του Ν. 128/75 και τυχόν ασφαλίστρων των δανείων τους ή/και τριών (3) μηνιαίων ελάχιστων καταβολών ή μίας (1) τριμηνιαίας ελάχιστης καταβολής για συμβάσεις παροχής πίστωσης (ανοιχτά προσωπικά δάνεια), υπό την προϋπόθεση της εκ μέρους τους υποβολής στην Τράπεζα αίτησης ένταξης στο μέτρο αναστολής καταβολής δόσεων σύμφωνα με τα προβλεπόμενα στη σχετική από 30/03/2020, ΠΝΠ (ΦΕΚ 75/30.3.2020) και την πολιτική της Τράπεζας.

Το ποσό των τόκων των αναβληθεισών δόσεων, συμπεριλαμβανομένου του ποσού που αφορά στην εισφορά του Ν. 128/75, καθώς και τυχόν ασφαλίστρων, θα κεφαλαιοποιηθούν στη λήξη του μέτρου αναστολής δόσεων. Τα λοιπά στοιχεία του δανείου δε θα αλλάξουν (υπολειπόμενη διάρκεια, επιτόκιο).

Το ποσό των οφειλών που δεν θα καταβληθεί κατά την περίοδο αναστολής, θα επιμερισθεί στις επόμενες δόσεις οι οποίες θα είναι ελαφρώς αυξημένες.

Σχετικές πληροφορίες είναι διαθέσιμες εδώ: https://www.piraeusbank.gr/el/idiwtes/lp/aitisi-entaxis-sto-metro-anasto...

Για τυχόν σχετική πληροφόρηση που θα λάβουμε από άλλα πιστωτικά ιδρύματα θα ακολουθήσει νεότερη ανακοίνωση.