Χορήγηση άδειας για αναδημοσίευση - προώθηση των συγκριτικών πινάκων ΠΚ και ΚΠοινΔ