ΠΑΡΑΛΑΒΗ ΣΧΕΤΙΚΩΝ ΑΠΟ ΠΟΛΙΤΙΚΟ ΕΦΕΤΕΙΟ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ

Δευτέρα 8 Απριλίου 2019

ΕΛΛΗΝΙΚΗ  ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΕΦΕΤΕΙΟ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ
ΤΜΗΜΑ  ΠΟΛΙΤΙΚΟ                                                                                                

ΘΕΜΑ :  ΚΑΤΑΣΤΡΟΦΗ ΣΧΕΤΙΚΩΝ

Παρακαλούμε, όπως ενημερώσετε τους δικηγόρους μέλη του Συλλόγου Σας, να παραλάβουν τα σχετικά  τους επί των πολιτικών αποφάσεων που εκδόθηκαν μέχρι και το 2017,  διότι αυτά θα καταστραφούν μετά τις 30-6-2019.

Η Προϊσταμένη του Πολιτικού Τμήματος του
Εφετείου Θεσσαλονίκης
Α.Υ.

ΣΩΤΗΡΙΑ ΒΕΡΝΑΡΔΟΥ