Δικηγόροι ΑΜΕΑ, που επισκέπτονται το Δικαστικό Μέγαρο Βέροιας, κατά την άφιξή τους, να επικοινωνούν με τη γραμματεία του Συλλόγου, στο τηλ. 2331024715, για να σταθμεύσουν το αυτοκίνητό τους σε ειδικά διαμορφωμένη θέση στάθμευσης, στο υπόγειο parking του Συλλόγου

- Εθνικό κτηματολόγιο

Τετάρτη 4 Οκτωβρίου 2006
Σας ενημερώσουμε ότι με τις διατάξεις του άρθρου 2 του ν. 3481/2006 {ΦΕΚ τ. ΑΙ62/2-8-2006) τροποποιήθηκε και συμπληρώθηκε ο νόμος 2664/1998 για το Εθνικό Κτηματολόγιο, όπως έχει τροποποιηθεί με τους νόμους 3127/2003 (ΦΕΚ τ. Α', 67/18.2.2003), 3208/2003 {ΦΕΚ 303 Α') και 3212/2003 (ΦΕΚ 308 Α').
Μία από τις βασικές αλλαγές που επέρχονται στις συναλλαγές με τα Λειτουργούντα Κτηματολογικά Γραφεία μετά τη θέση σε ισχύ του εν λόγω νόμου είναι η προσθήκη της παραγράφου 5 στο άρθρο 14 του ν. 2664/1998 σύμφωνα με την οποία, εάν η πράξη της οποίας ζητείται η καταχώριση στο κτηματολογικό φύλλο είναι εμπράγματη δικαιοπραξία, επισυνάπτεται σε αυτήν, υποχρεωτικώς και με ποινή ακυρότητας της, το προβλεπόμενο στην παράγραφο 4 του άρθρου 14 κυρωμένο απόσπασμα του κτηματολογικού διαγράμματος, απλό αντίγραφο του οποίου συνυποβάλλεται με την αίτηση της παραγράφου 1 του άρθρου 14.
Εφεξής λοιπόν όταν πρόκειται για εμπράγματες δικαιοπραξίες, τότε το απόσπασμα του κτηματολογικού διαγράμματος επισυνάπτεται υποχρεωτικά σε αυτές κατά τη σύνταξη τους, με ποινή ακυρότητας και κατά την υποβολή της αίτησης καταχώρισης τους στο κτηματολογικό φύλλο συνυποβάλλεται με αυτήν (την αίτηση) απλό αντίγραφο του αποσπάσματος, που έχει επισυναφθεί στην εγγραπτέα πράξη.