ΔΕΛΤΙΟ ΧΟΡΗΓΟΥΜΕΝΩΝ ΕΝΙΣΧΥΣΕΩΝ Λ.Ε.Δ.Ε.

Τετάρτη 10 Οκτωβρίου 2018

ΘΕΜΑ: ΜΗΝΙΑΙΕΣ ΧΟΡΗΓΟΥΜΕΝΕΣ ΕΝΙΣΧΥΣΕΙΣ Λ.Ε.Δ.Ε.

Σας γνωρίζουμε ότι το Διοικητικό Συμβούλιο του Λ.Ε.Δ.Ε., κατά το διάστημα 1/9/2018-30/9/2018, ενέκρινε και χορηγήθηκαν σε μέλη του Λ.Ε.Δ.Ε., ενισχύσεις συνολικού ποσού 100.124,37 ευρώ, σύμφωνα με την παρακάτω ανάλυση:

Η.Χ.Ε. λόγω ασθενείας

44.828,72 ευρώ

σε 40 μέλη

Η.Χ.Ε. ως επίδομα τοκετού και εξωσωματικής γονιμοποίησης

14.600,00 ευρώ

σε 15 μέλη

Εφάπαξ ενίσχυση λόγω συνταξ/σης

19.295,65 ευρώ

σε 2 μέλη

Εφάπαξ  ενίσχυση λόγω Μ.Ο.Α.

10.600,00 ευρώ

σε 1 μέλος

Εφάπαξ  ενίσχυση λόγω θανάτου

10.800,00 ευρώ

σε 1 μέλος

Μετά από τα παραπάνω, παρακαλούνται οι Δικηγορικοί Σύλλογοι-μέλη του Λ.Ε.Δ.Ε. να αναρτήσουν την παρούσα ανακοίνωση  στις ιστοσελίδες τους, για ενημέρωση των μελών τους.

 Η Διευθύντρια

 ΕΛΕΝΑ ΠΙΤΣΙΛΛΟΥ