ΠΡΟΣΛΗΨΗ ΔΙΚΗΓΟΡΟΥ ΣΤΗΝ 7η ΥΓΕΙΟΝΟΜΙΚΗ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΚΡΗΤΗΣ

Παρασκευή 4 Μαΐου 2018

Αγαπητέ κ. Πρόεδρε,

Με τη με αριθμό ΔΙΠΑΑΔ/Φ.ΕΓΚΡ.8/230/οικ.34479/29-12-2014 απόφαση Π.Υ.Σ., αποφασίστηκε και εγκρίθηκε η πρόσληψη είκοσι δικηγόρων με σχέση έμμισθης εντολής σε διάφορους φορείς του Υπουργείου Υγείας. Στη συνέχεια, με τη με αριθμό 197/22.03.2018 Πράξη έγκρισης της Προκήρυξης της Διοικήτριας της 7ης Υ.ΠΕ. Κρήτης, η Διοικήτρια της 7ης Δ.Υ.ΠΕ. Κρήτης ενέκρινε τη συγκεκριμένη Προκήρυξη, η οποία αφορά την  πρόσληψη Νομικού Συμβούλου με έμμισθη εντολή στην 7η  Υ.ΠΕ. Κρήτης. Σας αποστέλλουμε την με αριθμό πρωτ. 5814/23.03.2018 Προκήρυξη σχετικά με την πλήρωση της παραπάνω θέσης και παρακαλούμε όπως μεριμνήσετε να τοιχοκολληθεί στο Δικηγορικό Σύλλογο ευθύνης σας και να μας αποσταλεί σχετική ενημέρωση για την ημερομηνίας της τοιχοκόλλησης.

Για οποιαδήποτε διευκρίνιση είμαστε στη διάθεσή σας.

 Mε εκτίμηση,
Σοφία Βαμβακίδου
Τηλ.: 2813 40.44.37
ΓΡΑΦΕΙΟ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ
7Η Υ.ΠΕ. ΚΡΗΤΗΣ