ΜΗΝΙΑΙΕΣ ΧΟΡΗΓΟΥΜΕΝΕΣ ΕΝΙΣΧΥΣΕΙΣ Λ.Ε.Δ.Ε. ΝΟΕΜΒΡΙΟΥ 2017

Πέμπτη 14 Δεκεμβρίου 2017

Σας γνωρίζουμε ότι το Διοικητικό Συμβούλιο του Λ.Ε.Δ.Ε., κατά το διάστημα 1/11/2017-30/11/2017, ενέκρινε και χορηγήθηκαν σε μέλη του Λ.Ε.Δ.Ε., ενισχύσεις συνολικού ποσού 175.720,00 ευρώ, σύμφωνα με την παρακάτω ανάλυση:

Η.Χ.Ε. λόγω ασθενείας 35.920,00 ευρώ σε 51 μέλη
Η.Χ.Ε. ως επίδομα τοκετού 15.200,00 ευρώ σε 19 μέλη
Εφάπαξ ενίσχυση λόγω συνταξ/σης 103.800,00 ευρώ σε 10 μέλη
Εφάπαξ ενίσχυση λόγω θανάτου 20.800,00 ευρώ σε 2 μέλη
Εφάπαξ ενίσχυση λόγω ΜΟΑ 0,00 ευρώ σε 0 μέλη
Μηνιαία Χρηματική Ενίσχυση 0,00 ευρώ σε 0 μέλη

Μετά από τα παραπάνω, παρακαλούνται οι Δικηγορικοί Σύλλογοι-μέλη του Λ.Ε.Δ.Ε. να αναρτήσουν την παρούσα ανακοίνωση  στις ιστοσελίδες τους, για ενημέρωση των μελών τους.

Η Διευθύντρια

ΕΛΕΝΑ ΠΙΤΣΙΛΛΟΥ