ΜΗΝΙΑΙΕΣ ΧΟΡΗΓΟΥΜΕΝΕΣ ΕΝΙΣΧΥΣΕΙΣ Λ.Ε.Δ.Ε.

Τετάρτη 15 Νοεμβρίου 2017

Σας γνωρίζουμε ότι το Διοικητικό Συμβούλιο του Λ.Ε.Δ.Ε., κατά το διάστημα 1/9/2017-31/10/2017, ενέκρινε και χορηγήθηκαν σε μέλη του Λ.Ε.Δ.Ε., ενισχύσεις συνολικού ποσού 338.932,17  ευρώ, σύμφωνα με την παρακάτω ανάλυση:

Η.Χ.Ε. λόγω ασθενείας 65.480,00 ευρώ σε 70 μέλη
Η.Χ.Ε. ως επίδομα τοκετού 22.200,00 ευρώ σε 28 μέλη
Εφάπαξ ενίσχυση λόγω συνταξ/σης 172.652,17 ευρώ σε 17 μέλη
Εφάπαξ ενίσχυση λόγω θανάτου 21.200,00 ευρώ σε 2 μέλη
Εφάπαξ ενίσχυση λόγω ΜΟΑ 57.400,00 ευρώ σε 5 μέλη
Μηνιαία Χρηματική Ενίσχυση 0,00 ευρώ σε 0 μέλη

 

Μετά από τα παραπάνω, παρακαλούνται οι Δικηγορικοί Σύλλογοι-μέλη του Λ.Ε.Δ.Ε. να αναρτήσουν την παρούσα ανακοίνωση  στις ιστοσελίδες τους, για ενημέρωση των μελών τους.

  Η Διευθύντρια

 ΕΛΕΝΑ ΠΙΤΣΙΛΛΟΥ