ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΠΕΝΤΕ ΘΕΣΕΩΝ ΝΟΜΙΚΩΝ ΣΥΜΒΟΥΛΩΝ ΤΗΣ ΑΡΧΗΣ ΕΞΕΤΑΣΗΣ ΠΡΟΔΙΚΑΣΤΙΚΩΝ ΠΡΟΣΦΥΓΩΝ

Πέμπτη 19 Οκτωβρίου 2017

Σας αποστέλλουμε την ανωτέρω προκήρυξη σχετικά με τη πλήρωση πέντε (5) θέσεων νομικών συμβούλων της Αρχής Εξέτασης Προδικαστικών Προσφυγών, προκειμένου να προωθηθεί προς ανάρτηση στο σύνολο των Δικηγορικών Συλλόγων της Ελλάδος.

Γραμματεία Προέδρου Αρχής  Εξέτασης Προδικαστικών Προσφυγών
Βασιλική Ξαρχουλάκου