Καθορισμός κριτηρίων για την εγγραφή-διαγραφή αλλοδαπών από τον Εθνικό Κατάλογο Ανεπιθύμητων Αλλοδαπών και το Σύστημα Πληροφοριών Σένγκεν

Παρασκευή 15 Σεπτεμβρίου 2017

Σας διαβιβάζουμε την υπ' αρίθ. 1619/17/1818543 από 13/09/2017 εγκύκλιο διαταγή της Υπηρεσίας μας με θέμα  «Καθορισμός των κριτηρίων και της διαδικασίας για την εγγραφή - διαγραφή αλλοδαπών από τον Εθνικό Κατάλογο Ανεπιθύμητων Αλλοδαπών (Ε.Κ.ΑΝ.Α) και  το Σύστημα Πληροφοριών Σένγκεν (S.I.S. II)»  και παρακαλούμε για την ενημέρωση των δικηγορικών συλλόγων ανα την Ελλάδα.

Διεύθυνση Αλλοδαπών Α.Ε.Α.
Τμήμα Διοικητικών μέτρων
τηλ. 2131520182
Υ/Α΄ ΓΚΟΥΤΖΙΛΙΚΑΣ ΣΤΕΦΑΝΟΣ