ΜΗΝΙΑΙΕΣ ΧΟΡΗΓΟΥΜΕΝΕΣ ΕΝΙΣΧΥΣΕΙΣ Λ.Ε.Δ.Ε.

Τρίτη 12 Σεπτεμβρίου 2017

Σας γνωρίζουμε ότι το Διοικητικό Συμβούλιο του Λ.Ε.Δ.Ε., κατά το διάστημα 1/6/2017-31/8/2017, ενέκρινε και χορηγήθηκαν σε μέλη του Λ.Ε.Δ.Ε., ενισχύσεις συνολικού ποσού 327.391,95  ευρώ, σύμφωνα με την παρακάτω ανάλυση:

Η.Χ.Ε. λόγω ασθενείας

56.560,00 ευρώ

σε 60 μέλη

Η.Χ.Ε. ως επίδομα τοκετού

12.800,00 ευρώ

σε 16 μέλη

Εφάπαξ ενίσχυση λόγω συνταξ/σης

    168.330,43 ευρώ

σε 15 μέλη

Εφάπαξ  ενίσχυση λόγω θανάτου

29.460,87 ευρώ

σε 3 μέλη

Εφάπαξ ενίσχυση λόγω ΜΟΑ

55.495,65 ευρώ

σε 4 μέλη

Μηνιαία Χρηματική Ενίσχυση

4.745,00 ευρώ

σε 2 μέλη