ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ ΠΕΛΑΤΩΝ-ΠΡΟΜΗΘΕΥΤΩΝ

Πέμπτη 29 Σεπτεμβρίου 2016

Οι συναλλαγές με το Δικηγορικό Σύλλογο εξαιρούνται από την υποχρέωση καταχώρισής τους στις καταστάσεις πελατών-προμηθευτών