ΜΗΝΙΑΙΟ ΔΕΛΤΙΟ ΧΟΡΗΓΟΥΜΕΝΩΝ ΕΝΙΣΧΥΣΕΩΝ Λ.Ε.Δ.Ε.

Παρασκευή 4 Μαρτίου 2016

Σας γνωρίζουμε ότι το Διοικητικό Συμβούλιο του Λ.Ε.Δ.Ε., κατά το διάστημα 1/2/2016-29/2/2016, ενέκρινε και χορηγήθηκαν σε μέλη του Λ.Ε.Δ.Ε., ενισχύσεις συνολικού ποσού 212.686,43 ευρώ, σύμφωνα με την παρακάτω ανάλυση:

 

Η.Χ.Ε. λόγω ασθενείας

20.160,00  ευρώ

σε 21 μέλη

Η.Χ.Ε. ως επίδομα τοκετού

  9.600,00   ευρώ

σε 12 μέλη

Εφάπαξ ενίσχυση λόγω συνταξ/σης

151.904,76 ευρώ

σε 15 μέλη

Εφάπαξ ενίσχυση λόγω θανάτου

30.600,00 ευρώ

σε  3 μέλη

Μηνιαία Χρηματική Ενίσχυση

421,67 ευρώ

σε 1 μέλος

 

Μετά από τα παραπάνω, παρακαλούνται οι Δικηγορικοί Σύλλογοι-μέλη του Λ.Ε.Δ.Ε. να αναρτήσουν την παρούσα ανακοίνωση στις ιστοσελίδες τους, για ενημέρωση των μελών τους.

                                               

Η Διευθύντρια του Λ.Ε.Δ.Ε.

ΕΛΕΝΑ ΠΙΤΣΙΛΛΟΥ