Δικηγόροι ΑΜΕΑ, που επισκέπτονται το Δικαστικό Μέγαρο Βέροιας, κατά την άφιξή τους, να επικοινωνούν με τη γραμματεία του Συλλόγου, στο τηλ. 2331024715, για να σταθμεύσουν το αυτοκίνητό τους σε ειδικά διαμορφωμένη θέση στάθμευσης, στο υπόγειο parking του Συλλόγου

Μη υποχρέωση προσκόμισης ενσήμων αναβολής στα δικαστήρια

Τρίτη 26 Ιανουαρίου 2016

ΣΥΝΤΟΝΙΣΤΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ
ΔΙΚΗΓΟΡΙΚΩΝ ΣΥΛΛΟΓΩΝ ΕΛΛΑΔΟΣ

Η Συντονιστική Επιτροπή των Προέδρων των Δικηγορικών  Συλλόγων  της Χώρας, στην συνεδρίαση της, στην Αθήνα την 22-1-2016, για το θέμα  που προέκυψε τις ημέρες της αποχής σχετικά με την υποχρέωση προσκόμισης ή μη απο τους δικηγόρους ενσήμων στα δικαστήρια (αστικά,ποινικά, διοικητικά), όταν παρίστανται για να δηλώσουν ότι συμμετέχουν στην αποχή και να ζητήσουν  αναβολή, αφού έλαβε υπόψη της ότι :

1. Η υποχρέωση, που θεσπίζει η παράγραφος 1 του άρθρου 61 του Ν. 4194/2013 σχετικά με την προκαταβολή εισφορών, περιορίζεται, σύμφωνα με τη ρητή της διατύπωση, σε αυτές, που καταβάλλονται στον οικείο Δικηγορικό Σύλλογο, ο οποίος εν συνεχεία τις αποδίδει, κατά τα ειδικώς οριζόμενα, στα Ασφαλιστικά Ταμεία. Πρόκειται, δε, για τις εισφορές, που περιλαμβάνονται αναγκαίως στο εκδιδόμενο κατά την παράγραφο 4 του ιδίου ως άνω άρθρου γραμμάτιο προκαταβολής. Αντιθέτως, δεν αναφέρεται στα κινητά ένσημα («παράσταση»), ώστε να θεωρηθεί ότι γεννάται ευθέως εξ αυτής και η υποχρέωση προσκομίσεως των κινητών ενσήμων.

2. Σε κάθε περίπτωση, στο τελευταίο εδάφιο του άρθρου 61§4 του Ν. 4194/2013, όπως αντικαταστάθηκε με το άρθρο 7§8γ' του Ν. 4205/2013, προβλέπονται τα ακόλουθα: «Δεν υπάρχει υποχρέωση της προκαταβολής της παραγράφου 1 σε περίπτωση αναβολής ή ματαίωσης της συζήτησης, τυχόν δε καταβληθείσα προκαταβολή αναζητείται από τον δικηγόρο που προέβη σε αυτήν, άλλως αυτή ισχύει για τη νέα συζήτηση.».

Κατά συνέπεια, ρητώς ορίζεται από τον ίδιο τον νομοθέτη ότι, σε περίπτωση αναβολής της συζητήσεως, δεν απαιτείται η έκδοση γραμματίου προκαταβολής.

Αφ' ης στιγμής, λοιπόν, αίρεται η κορυφαία υποχρέωση καταβολής εισφορών, που συνδέεται με την έκδοση του γραμματίου προκαταβολής, συνάγεται ότι συμπαρασύρεται και η υποχρέωση προσκομίσεως κινητών ενσήμων (επιχείρημα από το μείζον στο έλασσον). Αναγνωρίστηκε, δηλαδή, από τον ίδιο τον νομοθέτη ότι η περίπτωση της αναβολής απαλλάσσει, λόγω του χαρακτήρα της, από την υποχρέωση καταβολής εισφορών.

Κατά μείζονα λόγο, σε περίπτωση αποχής Δικηγόρων, όταν και αυτοί εμφανίζονται στο Δικαστήριο αποκλειστικώς για να δηλώσουν τη συμμετοχή τους στην αποχή, δεν τίθεται καν ζήτημα διενέργειας διαδικαστικής πράξεως και, συνακόλουθα, εκδόσεως γραμματίου προκαταβολής ή προσκομίσεως κινητών ενσήμων.

3. Το γεγονός ότι η αποχή των δικηγορων αποτελεί σύμφωνα με το νόμο (άρθρο 349 παρ. 7 του ΚΠΔ) ανωτέρα βία και λόγο υποχρεωτικής αναβολής της δίκης (άρθρο 241 παρ. 1  εδ. 2 του ΚΠολΔ), καθώς επίσης ότι στην απεργία των δικαστικών γραμματέων όταν αναβάλλονται οι υποθέσεις δεν προσκομίζονται ένσημα για την αναβολή.

ΚΡΙΝΕΙ

κατα  συνέπεια όλων των παραπάνω, ότι δεν υφίσταται υποχρέωση των δικηγορων να προσκομίζουν ένσημα στα δικαστήρια (αστικά, ποινικά, διοικητικά) όταν παρίστανται για να ζητήσουν αναβολή γενικά, πολύ δε περισσότερο κατα τις ημέρες της αποχής, αφού η εμφάνιση τους στο Δικαστήριο αποκλειστικά  για να δηλώσουν ότι συμμετέχουν στην αποχή, δεν αποτελεί καν διαδικαστική πράξη.

 

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ

ΒΑΣΙΛΗΣ Ε. ΑΛΕΞΑΝΔΡΗΣ