ΕΝΙΣΧΥΣΕΙΣ ΛΕΔΕ

Πέμπτη 14 Ιανουαρίου 2016

ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΣ ΕΝΙΣΧΥΣΕΩΣ ΔΙΚΗΓΟΡΩΝ ΕΠΑΡΧΙΩΝ
Σωματείο μη κερδοσκοπικού χαρακτήρα

Αχαρνών 29-10439 Αθήνα
Τηλ.: 210-8822076 / Φαξ: 210-8822914 / Εmail: info@lede.gr

 

Αθήνα  5 Ιανουαρίου 2016
Αριθ. Πρωτ. 9

 

Πληροφορίες:

  • Δημ. Αντωνοπούλου
  • Ηλ. Μιχόπουλος

 

Προς

  • τους Προέδρους των Δικηγορικών Συλλόγων-μελών του Λ.Ε.Δ.Ε.
  • τον Πρόεδρο της Ένωσης Αμίσθων Υποθηκοφυλάκων Ελλάδος
  • την Πρόεδρο του Συλλόγου Υπαλλήλων των Δικηγορικών Συλλόγων Επαρχίας
  • όλα τα μέλη του Λ.Ε.Δ.Ε.

ΘΕΜΑ: ΜΗΝΙΑΙΕΣ ΧΟΡΗΓΟΥΜΕΝΕΣ ΕΝΙΣΧΥΣΕΙΣ Λ.Ε.Δ.Ε.

Σας γνωρίζουμε ότι το Διοικητικό Συμβούλιο του Λ.Ε.Δ.Ε., κατά το διάστημα 1/12/2015-31/12/2015, ενέκρινε και 

χορηγήθηκαν σε μέλη του Λ.Ε.Δ.Ε., ενισχύσεις συνολικού ποσού 327.784,30 ευρώ, σύμφωνα με την παρακάτω ανάλυση:

Η.Χ.Ε. λόγω ασθενείας

28.160,00 ευρώ

σε 35 μέλη

Η.Χ.Ε. ως επίδομα τοκετού

6.400,00 ευρώ

σε 8 μέλη

Εφάπαξ ενίσχυση λόγω συνταξ/σης

272.382,63 ευρώ

σε 27 μέλη

Εφάπαξ ενίσχυση λόγω ΜΟΑ

10.200,00 ευρώ

  σε 1 μέλος

Εφάπαξ ενίσχυση λόγω θανάτου

10.200,00 ευρώ

   σε 1  μέλος

Μηνιαία χρηματική ενίσχυση

441,67 ευρώ

        σε 2 μέλη

Μετά από τα παραπάνω, παρακαλούνται οι Δικηγορικοί Σύλλογοι-μέλη του Λ.Ε.Δ.Ε. να αναρτήσουν την παρούσα ανακοίνωση  στις ιστοσελίδες τους, για ενημέρωση των μελών τους.

 

Η Διευθύντρια του Λ.Ε.Δ.Ε.

ΕΛΕΝΑ ΠΙΤΣΙΛΛΟΥ