ΜΗΤΡΩΟ ΕΚΤΕΛΕΣΤΩΝ ΔΙΑΘΗΚΩΝ,ΕΚΚΑΘΑΡΙΣΤΩΝ,ΚΛΠ ΤΟΥ Ν.4182/2013 ΑΡΘΡ.16

Τετάρτη 29 Οκτωβρίου 2014

Σύμφωνα με την αριθ. Δ.Κ.Π. 1198619/30-12-2013 απόφαση του Υπουργού Οικονομικών, όπως τροποποιήθηκε με τις αριθ. Δ.Κ.Π. 1018796/29-1-2014 και Δ.Κ.Π. 1039882/4-3-2014 όμοιες, περί του Μητρώου εκτελεστών διαθηκών, εκκαθαριστών, διαχειριστών κοινωφελών περιουσιών ή ιδρυμάτων και κηδεμόνων σχολαζουσών κληρονομιών θα συμμετέχουν στην κλήρωση του Ιανουαρίου 2015 όσοι υποβάλλουν αίτηση μέχρι και την 31-10-2014.

ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ
Δ/ΝΣΗ ΚΟΙΝΩΦΕΛΩΝ ΠΕΡΙΟΥΣΙΩΝ