Ανακοίνωση περί ωραρίου εξυπηρέτησης από Ειρηνοδικείο Νάουσας