Δικηγόροι ΑΜΕΑ, που επισκέπτονται το Δικαστικό Μέγαρο Βέροιας, κατά την άφιξή τους, να επικοινωνούν με τη γραμματεία του Συλλόγου, στο τηλ. 2331024715, για να σταθμεύσουν το αυτοκίνητό τους σε ειδικά διαμορφωμένη θέση στάθμευσης, στο υπόγειο parking του Συλλόγου

ΕΓΚΥΚΛΙΟΣ ΣΧΕΤΙΚΑ ΜΕ ΤΗΝ ΕΦΑΡΜΟΓΗ ΤΗΣ ΠΑΡΑΓΡΑΦΟΥ 5 ΤΟΥ ΑΡΘΡΟΥ 691 ΤΟΥ Κ.Πολ.Δ.

Παρασκευή 17 Φεβρουαρίου 2012
 

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ

ΘΕΜΑ: ΕΓΚΥΚΛΙΟΣ ΤΟΥ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟΥ ΔΙΚΑΙΟΣΥΝΗΣ ΣΧΕΤΙΚΑ ΜΕ ΤΗΝ ΕΦΑΡΜΟΓΗ ΤΗΣ ΠΑΡΑΓΡΑΦΟΥ 5 ΤΟΥ ΑΡΘΡΟΥ 691  ΤΟΥ Κ.Πολ.Δ.

********************

Αρ. πρωτ.: 119299/28.12.2011

Εφαρμογή της παρ. 5 του άρθρου 691 του Κώδικα Πολιτικής δικονομίας, όπως ισχύει

Αθήνα, 28/12/2011

Αρ. Πρωτ.: 119299

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ

ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΔΙΚΑΙΟΣΥΝΗΣ ΔΙΑΦΑΝΕΙΑΣ

ΚΑΙ ΑΝΘΡΩΠΙΝΩΝ ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΩΝ

ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΔΙΚΑΙΟΣΥΝΗΣ

ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΔΙΚΗΓΟΡΙΚΟΥ ΛΕΙΤΟΥΡΓΗΜΑΤΟΣ, ΣΥΜΒ/ΦΕΙΩΝ,

ΥΠΟΘΗΚΟΦΥΛΑΚΕΙΩΝ ΚΑΙ ΚΤΗΜΑΤΟΛΟΓΙΚΩΝ ΓΡΑΦΕΙΩΝ

ΤΜΗΜΑ: Α9

Ταχ. Δ/νση : Μεσογείων 96

Τηλέφωνο : 210 77 67 229


ΕΓΚΥΚΛΙΟΣ
ΘΕΜΑ: «Εφαρμογή της παρ. 5 του άρθρου 691 του Κώδικα Πολιτικής δικονομίας, όπως ισχύει».

Σας ενημερώνουμε ότι με την παράγραφο 2 του άρθρου 48 του ν. 3994/2011 «Εξορθολογισμός και βελτίωση στην απονομή της πολιτικής δικαιοσύνης και άλλες διατάξεις» (ΦΕΚ Α' 165) προστέθηκε η παρ. 5 στο άρθρο 691 του ΚΠολΔ, η οποία ορίζει τα εξής:
«5. Η προσωρινή διαταγή που έχει ως αντικείμενο την απαγόρευση μεταβολής της πραγματικής ή νομικής κατάστασης ακινήτου ή πλοίου ή αεροσκάφους επιδίδεται, μαζί με την αίτηση ασφαλιστικών μέτρων επί της οποίας εκδόθηκε, στην αρχή που είναι αρμόδια να τηρεί το βιβλίο κατασχέσεων ή το νηολόγιο ή το μητρώο, και εγγράφεται στο αντίστοιχο βιβλίο, σύμφωνα με τις διατάξεις των άρθρων 713 και 714, οι οποίες εφαρμόζονται αναλόγως».

Περαιτέρω, με τις διατάξεις του ν. 325/1976 «Περί καθορισμού των εισπραττομένων εν τοις αμίσθοις και εμμίσθοις Υποθηκοφυλακείοις δικαιωμάτων υπέρ του Δημοσίου και των Αμίσθων Υποθηκοφυλακείων.......» (ΦΕΚ 125 Α' ) καθορίζονται τα δικαιώματα, πάγια και αναλογικά, τα οποία εισπράττονται υπέρ των αμίσθων υποθηκοφυλάκων και του Δημοσίου για την καταχώριση διαφόρων πράξεων δικαστικών αποφάσεων στα οικεία βιβλία των αμίσθων και εμμίσθων Υποθηκοφυλακείων αντίστοιχα (άρθρα 1, 2, 3, 10, 11 και 12 του ως άνω νόμου).

Με αφορμή ερωτήματα που υποβλήθηκαν στην Υπηρεσία μας σχετικά με το είδος των δικαιωμάτων (πάγια ή αναλογικά) που πρέπει να καταβάλλονται στα Υποθηκοφυλακεία κατά την εγγραφή προσωρινών διαταγών, υποβλήθηκε σχετικό ερώτημα στο Νομικό Συμβούλιο του Κράτους και επ' αυτού εκδόθηκε η με αριθμό 405/2011 γνωμοδότηση του Ε' Τμήματος του Νομικού Συμβουλίου του Κράτους (ΑΔΑ: 45ΨΟΟΡΡΕ-1ΡΨ), η οποία έγινε αποδεκτή από τον Υπουργό Δικαιοσύνης, Διαφάνειας και Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων.

Κατόπιν των ανωτέρω εκτεθέντων προκύπτει ότι για την εγγραφή της, κατ' άρθρο 691 παρ. 5 του ΚΠολΔ, όπως ισχύει, προσωρινής διαταγής στο οικείο βιβλίο του Υποθηκοφυλακείου, υπάρχει υποχρέωση καταβολής παγίων και όχι αναλογικών δικαιωμάτων.

Ο Γενικός Γραμματέας

ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΚΑΝΕΛΛΟΠΟΥΛΟΣ