Δικηγόροι ΑΜΕΑ, που επισκέπτονται το Δικαστικό Μέγαρο Βέροιας, κατά την άφιξή τους, να επικοινωνούν με τη γραμματεία του Συλλόγου, στο τηλ. 2331024715, για να σταθμεύσουν το αυτοκίνητό τους σε ειδικά διαμορφωμένη θέση στάθμευσης, στο υπόγειο parking του Συλλόγου

Αύξηση ΤΑΧΔΙΚ

Τετάρτη 15 Φεβρουαρίου 2012
 

Σύμφωνα με το α. 6Α, περ.10  του νόμου 4043/2012 «για τη βελτίωση των συνθηκών διαβίωσης στα καταστήματα κράτησης και άλλες διατάξεις» ο οποίος δημοσιεύτηκε στο ΦΕΚ 25/13.2.2012 τεύχος Α΄,  ΑΥΞΑΝΕΤΑΙ το κόστος των ΜΕΓΑΡΟΣΗΜΩΝ (ΤΑΧΔΙΚ) ως εξής:

10.   Οι υποπεριπτώσεις α΄ έως και ζ΄ της πρώτης παραγράφου του άρθρου 10 του ν.δ. 1017/1971 (Α΄ 209) αντικαθίστανται ως εξής:

 « α) Ευρώ 3 για κάθε παράσταση δικηγόρου στο Πρωτοδικείο ή οποιαδήποτε Πολιτική ή Δικαστική Αρχή ή Διοικητικό Δικαστήριο, για κάθε υπόθεση πολιτική ή ποινική ή δικαστική και σε κάθε αγωγή, παρέµβαση και σε όλα τα εισαγωγικά της δίκης δικόγραφα ενδίκων µέσων, αιτήσεις ή προσφυγές στα ίδια Δικαστήρια και Αρχές.

 β) Ευρώ 5 για τις ίδιες ανάγκες στο Εφετείο, Κακουργιοδικείο, Διοικητικά Δικαστήρια, όταν δικάζουν κατ' έφεση ή οποιασδήποτε δικαστικής παρ' εφέτες Αρχής.

 γ)  Ευρώ 15 για τις ίδιες πράξεις στο Συµβούλιο της Επικρατείας ή τον Άρειο Πάγο ή το Ελεγκτικό Συνέδριο.

 δ) Ευρώ 3 για τις αυτές πράξεις στο Ειρηνοδικείο ή Πταισµατοδικείο ή παρ' αυτά δικαστικής αρχής.

 ε) Ευρώ 3 σε κάθε µήνυση ή αίτηση που υποβάλλεται στον Εισαγγελέα ή στον Δηµόσιο Κατήγορο και σε κάθε ανακριτικό υπάλληλο, καθώς και σε κάθε αίτηση ή υπόµνηµα κάθε τύπου, που υποβάλλεται σε οποιαδήποτε Υπηρεσία αρµοδιότητας Υπουργείου Δικαιοσύνης, Δικηγορικούς ή Συµβολαιογραφικούς Συλλόγους ή Συλλόγους Δικαστικών Επιµελητών, πλην των αιτήσεων για έκδοση πιστοποιητικών Ποινικού Μητρώου.

 στ) Ευρώ 0,5 για τη σύνταξη συµβολαιογραφικής πράξης για την οποία καταβάλλονται πάγια τέλη, Ευρώ 3 σε κάθε φύσεως συµβολαιογραφικές πράξεις για τις οποίες καταβάλλονται αναλογικά τέλη και Ευρώ 0,5 για την έκδοση κάθε αντιγράφου ή αποσπάσµατος αυτών.

 ζ) Ευρώ 2 για κάθε αντίγραφο ή πιστοποιητικό που εκδίδεται από οποιαδήποτε δικαστική Αρχή, νοµικό πρόσωπο δηµοσίου δικαίου αρµοδιότητας του Υπουργείου Δικαιοσύνης, Δικηγορικούς Συλλόγους, Συµβολαιογραφικούς Συλλόγους και Συλλόγους Δικαστικών Επιµελητών, πλην των πιστοποιητικών Ποινικού Μητρώου.»