Αύξηση ΤΑΧΔΙΚ

Τετάρτη 15 Φεβρουαρίου 2012
 

Σύμφωνα με το α. 6Α, περ.10  του νόμου 4043/2012 «για τη βελτίωση των συνθηκών διαβίωσης στα καταστήματα κράτησης και άλλες διατάξεις» ο οποίος δημοσιεύτηκε στο ΦΕΚ 25/13.2.2012 τεύχος Α΄,  ΑΥΞΑΝΕΤΑΙ το κόστος των ΜΕΓΑΡΟΣΗΜΩΝ (ΤΑΧΔΙΚ) ως εξής:

10.   Οι υποπεριπτώσεις α΄ έως και ζ΄ της πρώτης παραγράφου του άρθρου 10 του ν.δ. 1017/1971 (Α΄ 209) αντικαθίστανται ως εξής:

 « α) Ευρώ 3 για κάθε παράσταση δικηγόρου στο Πρωτοδικείο ή οποιαδήποτε Πολιτική ή Δικαστική Αρχή ή Διοικητικό Δικαστήριο, για κάθε υπόθεση πολιτική ή ποινική ή δικαστική και σε κάθε αγωγή, παρέµβαση και σε όλα τα εισαγωγικά της δίκης δικόγραφα ενδίκων µέσων, αιτήσεις ή προσφυγές στα ίδια Δικαστήρια και Αρχές.

 β) Ευρώ 5 για τις ίδιες ανάγκες στο Εφετείο, Κακουργιοδικείο, Διοικητικά Δικαστήρια, όταν δικάζουν κατ' έφεση ή οποιασδήποτε δικαστικής παρ' εφέτες Αρχής.

 γ)  Ευρώ 15 για τις ίδιες πράξεις στο Συµβούλιο της Επικρατείας ή τον Άρειο Πάγο ή το Ελεγκτικό Συνέδριο.

 δ) Ευρώ 3 για τις αυτές πράξεις στο Ειρηνοδικείο ή Πταισµατοδικείο ή παρ' αυτά δικαστικής αρχής.

 ε) Ευρώ 3 σε κάθε µήνυση ή αίτηση που υποβάλλεται στον Εισαγγελέα ή στον Δηµόσιο Κατήγορο και σε κάθε ανακριτικό υπάλληλο, καθώς και σε κάθε αίτηση ή υπόµνηµα κάθε τύπου, που υποβάλλεται σε οποιαδήποτε Υπηρεσία αρµοδιότητας Υπουργείου Δικαιοσύνης, Δικηγορικούς ή Συµβολαιογραφικούς Συλλόγους ή Συλλόγους Δικαστικών Επιµελητών, πλην των αιτήσεων για έκδοση πιστοποιητικών Ποινικού Μητρώου.

 στ) Ευρώ 0,5 για τη σύνταξη συµβολαιογραφικής πράξης για την οποία καταβάλλονται πάγια τέλη, Ευρώ 3 σε κάθε φύσεως συµβολαιογραφικές πράξεις για τις οποίες καταβάλλονται αναλογικά τέλη και Ευρώ 0,5 για την έκδοση κάθε αντιγράφου ή αποσπάσµατος αυτών.

 ζ) Ευρώ 2 για κάθε αντίγραφο ή πιστοποιητικό που εκδίδεται από οποιαδήποτε δικαστική Αρχή, νοµικό πρόσωπο δηµοσίου δικαίου αρµοδιότητας του Υπουργείου Δικαιοσύνης, Δικηγορικούς Συλλόγους, Συµβολαιογραφικούς Συλλόγους και Συλλόγους Δικαστικών Επιµελητών, πλην των πιστοποιητικών Ποινικού Μητρώου.»