Φ.Π.Α. ΣΤΙΣ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΔΙΚΗΓΟΡΩΝ

Τρίτη 29 Ιουνίου 2010

Με την ΠΟΛ 1100/24.6.2010 απόφαση του Υπουργείου Οικονομικών ανακοινώθηκε η κατάργηση της απαλλαγής των υπηρεσιών δικηγόρων κ.λ.π. από Φ.Π.Α.. Έτσι από την 1.7.2010 οι υπηρεσίες των δικηγόρων υπάγονται στο Φ.Π.Α. με τον κανονικό συντελεστή 23%.

Από το Δ.Σ.