ΕΠΑΝΑΠΡΟΣΔΙΟΡΙΣΜΟΣ ΤΩΝ ΥΠΟΘΕΣΕΩΝ ΤΗΣ ΔΙΚΑΣΙΜΟΥ 17-5-2023 ΤΟΥ ΜΟΝΟΜΕΛΟΥΣ ΠΡΩΤΟΔΙΚΕΙΟΥ ΒΕΡΟΙΑΣ

Παρασκευή 2 Ιουνίου 2023

Σας γνωρίζουμε ότι οι υποθέσεις της δικασίμου της 17ης Μαϊου 2023 του Μονομελούς Πρωτοδικείου Βέροιας επαναπροσδιορίστηκαν για τις δικάσιμους των 20-9-2023, 18-10-2023, 1-11-2023, 15-11-2023 και 6-12-2023. Σας αποστέλλουμε αναλυτικές καταστάσεις των δικασίμων αυτών.
Η Γραμματεία του Μονομελούς Πρωτοδικείου Βέροιας