Δικηγόροι ΑΜΕΑ, που επισκέπτονται το Δικαστικό Μέγαρο Βέροιας, κατά την άφιξή τους, να επικοινωνούν με τη γραμματεία του Συλλόγου, στο τηλ. 2331024715, για να σταθμεύσουν το αυτοκίνητό τους σε ειδικά διαμορφωμένη θέση στάθμευσης, στο υπόγειο parking του Συλλόγου

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΑΡΟΧΗ ΝΟΜΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΣΕ ΓΥΝΑΙΚΕΣ ΘΥΜΑΤΑ ΕΜΦΥΛΗΣ ΒΙΑΣ

Τετάρτη 12 Απριλίου 2023

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ

ΓΙΑ ΥΠΟΒΟΛΗ ΑΙΤΗΣΗΣ ΓΙΑ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗ ΣΤΟΝ ΚΑΤΑΛΟΓΟ ΔΙΚΗΓΟΡΩΝ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΑΡΟΧΗ ΝΟΜΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΣΕ ΓΥΝΑΙΚΕΣ ΘΥΜΑΤΑ ΕΜΦΥΛΗΣ ΒΙΑΣ ΣΤΑ ΠΛΑΙΣΙΑ ΣΥΝΕΡΓΑΣΙΑΣ ΜΕ ΤΟ ΚΕΝΤΡΟ ΕΡΕΥΝΩΝ ΓΙΑ ΘΕΜΑΤΑ ΙΣΟΤΗΤΑΣ

Στα πλαίσια υπογραφής του Πρωτοκόλλου Συνεργασίας για την παροχή νομικών υπηρεσιών και νομικής βοήθειας (Legal Aid) σε γυναίκες θύματα έμφυλης βίας μεταξύ της Γενικής Γραμματείας Δημογραφικής και Οικογενειακής Πολιτικής και Ισότητας των Φύλων (ΓΓΔΟΠΙΦ), του Κέντρου Ερευνών για Θέματα Ισότητας (ΚΕΘΙ) και του Δικηγορικού Συλλόγου Βέροιας, πρόκειται να καταρτιστεί επικαιροποιημένος κατάλογος δικηγόρων υπηρεσίας για την παροχή νομικών υπηρεσιών στις γυναίκες θύματα έμφυλης βίας.

Σύμφωνα με το άνω Πρωτόκολλο η διαδικασία παραπομπής γυναικών θυμάτων έμφυλης βίας/συμβουλευόμενων του Συμβουλευτικού Κέντρου στον Δικηγορικό Σύλλογο για παροχή νομικής βοήθειας θα γίνεται ως εξής:

Στον Δικηγορικό Σύλλογο Βέροιας θα παραπέμπονται για παροχή νομικής βοήθειας και τον διορισμό δικηγόρου, γυναίκες θύματα έμφυλης βίας, που δέχονται τις υπηρεσίες του Συμβουλευτικού Κέντρου Βέροιας. Το Συμβουλευτικό Κέντρο Βέροιας θα αποστέλλει στον Δικηγορικό Σύλλογο παραπεμπτικό έγγραφο για έκαστη συμβουλευόμενη γυναίκα που είναι θύμα οποιασδήποτε μορφής έμφυλης βίας και η οποία επιθυμεί να προχωρήσει σε δικαστικές ή εξωδικαστικές ενέργειες, κάνοντας χρήση της παροχής νομικών υπηρεσιών, δωρεάν για την ίδια. Στο εν λόγω παραπεμπτικό θα αναγράφονται συγκεκριμένα οι δικαστικές ή εξωδικαστικές ενέργειες, στις οποίες ο/η δικηγόρος χρειάζεται να προβεί. Ο/Η δικηγόρος μπορεί να προβεί αποκλειστικά και μόνο στις συγκεκριμένες δικαστικές ή εξωδικαστικές
ενέργειες, οι οποίες αναφέρονται στο εν λόγω παραπεμπτικό.

Ο Δικηγορικός Σύλλογος Βέροιας θα ορίζει δικηγόρο που θα αναλαμβάνει την υπόθεση έκαστης συμβουλευόμενης, κατά τη σειρά εγγραφής των δικηγόρων στον Κατάλογο. Σε περίπτωση άρνησης του/της πρώτου/-ης στη σειρά δικηγόρου, θα καλείται ο/η επόμενος/-η, μέχρι να βρεθεί δικηγόρος που θα δεχθεί να αναλάβει την υπόθεση. Ο/Η προς διορισμό Δικηγόρος που θα καλείται από τον Δικηγορικό Σύλλογο, δεν θα έχει δικαίωμα επιλογής ως προς την υπόθεση που θα διορισθεί, ούτε δικαίωμα να λαμβάνει πληροφορίες για τη φύση της υπόθεσης, προκειμένου να αποδεχθεί τον διορισμό.

Ο/Η δικηγόρος που αποδεδειγμένα θα έχει αρνηθεί τρεις φορές, θα διαγράφεται αυτομάτως από τον κατάλογο και τα αντίστοιχα αποδεικτικά στοιχεία θα αποστέλλονται από το ΔΣΒ στο ΚΕΘΙ.

Η πληρωμή της παρασχεθείσας νομικής υπηρεσίας από τον/την ορισθέντα/-θείσα δικηγόρο, στο πλαίσιο συνεργασίας των συμβαλλόμενων φορέων, θα γίνεται ανά πράξη από το ΚΕΘΙ (κα Αγγελική Πουπάκη, Τ. 210-3898036), σύμφωνα με τον εκάστοτε ισχύοντα Πίνακα Αμοιβών Δικηγόρων για παράσταση σε δικαστήρια που έχει προσαρτηθεί στον Κώδικα Περί Δικηγόρων του Ν. 4194/2013, όπως τροποποιείται και ισχύει κάθε φορά

Παρακαλούνται τα μέλη του Δικηγορικού Συλλόγου Βέροιας, που επιθυμούν να περιληφθούν στον άνω κατάλογο, να υποβάλουν αίτηση εκδήλωσης ενδιαφέροντος στη Γραμματεία του Συλλόγου έως την Παρασκευή 05-05-2023.