Πρόσκληση παραλαβής σχετικών καταστροφή αρχείου Ειρηνοδικείου Βεροίας