ΠΑΡΑΒΟΛΑ ΠΟΛΥΤΕΚΝΩΝ

Τετάρτη 12 Νοεμβρίου 2008

Οι δικηγόροι που εκπροσωπούν πελάτες πολύτεκνους, για να τύχουν μείωσης της τιμής του παραβόλου πρέπει να προσκομίσουν στον υπάλληλο του Συλλόγου, που εκδίδει το παράβολο, δικαιολογιτικά αποδεικνύντα την ιδιότητα του πολυτέκνου, πρωτότυπα και φωτοαντίγραφα, π.χ. ταυτότητα πολυτέκνου, πιστοποιητικό, βεβαίωση του συλλόγου πολυτέκνων κ.λ.π.

από το Δ.Σ.