ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΕΞΕΤΑΣΕΩΝ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΤΩΝ ΑΦΕΡΕΓΓΥΟΤΗΤΑΣ-ΦΕΚ 3346-2022