ΠΡΩΤΟΔΙΚΕΙΟ ΒΕΡΟΙΑΣ - ΔΙΚΑΣΙΜΟΣ ΜΟΝΟΜΕΛΟΥΣ ΠΡΩΤΟΔΙΚΕΙΟΥ ΒΕΡΟΙΑΣ 15-6-2022