Προκήρυξη για την πλήρωση τριών (3) θέσεων δικηγόρων με σχέση έμμισθης εντολής στο Πράσινο Ταμείο ΝΠΔΔ