Ρύθμιση ειδικότερων ζητημάτων λειτουργίας Εφετείου Θεσσαλονίκης σύμφωνα με το σημείο 4 παρ.1 άρθ.1 Δ1α-ΓΠ.οικ.-1293-8.1.2021 ΚΥΑ (ΦΕΚ Β30)

Δευτέρα 11 Ιανουαρίου 2021

Σας κοινοποιούμε τη με αριθμ. 4/11-1-2021 απόφαση του Τριμελούς Συμβουλίου Διεύθυνσης του Εφετείου Θεσσαλονίκης "Ρύθμιση των ειδικότερων ζητημάτων λειτουργίας του Εφετείου Θεσσαλονίκης, σύμφωνα με το σημείο 4 της παρ. 1 του άρθρου 1 της με αριθμ. Δ1α/ΓΠ.οικ.:1293/8.1.2021 ΚΥΑ (ΦΕΚ Β΄ 30)".

Ο Πρόεδρος του Τριμελούς Συμβουλίου Διεύθυνσης του Εφετείου Θεσσαλονίκης

Χρήστος Νάστας
Πρόεδρος Εφετών