Δικηγόροι ΑΜΕΑ, που επισκέπτονται το Δικαστικό Μέγαρο Βέροιας, κατά την άφιξή τους, να επικοινωνούν με τη γραμματεία του Συλλόγου, στο τηλ. 2331024715, για να σταθμεύσουν το αυτοκίνητό τους σε ειδικά διαμορφωμένη θέση στάθμευσης, στο υπόγειο parking του Συλλόγου

Πολιτογράφηση ομογενών υπηκόων Αλβανίας (μετάφραση πιστοποιητικών)

Πέμπτη 11 Ιανουαρίου 2007

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ

ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ ΔΗΜ.

ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΚΑΙ ΑΠΟΚΕΝΤΡΩΣΗΣ

ΓΕΝ. Δ/ΝΣΗ ΔΙΟΙΚ. ΥΠΟΣΤΗΤΙΞΗΣ                                                                   Αθήνα 4/1/2007

Δ.ΝΣΗ ΑΣΤΙΚΗΣ & ΔΗΜ. ΚΑΤ/ΣΗΣ                                                                     Αριθ. Πρωτ. 102744/

ΘΕΜΑ: "Πολιτογράφηση ομογενών υπηκόων Αλβανίας"

Ύστερα από εξαγγελία των Υπουργών Εσωτερικών Δημόσιας Διοίκησης και Αποκέντρωσης και Εξωτερικών περί εξέτασης των αιτημάτων πολιτογράφησης τωνομογενών μας με Αλβανική υπηκοότητα κρίνουμε σκόπιμο να σας διευκρινίσουμε τα εξής:

α) Όσοι από τους ομογενείς της ως άνω κατηγορίας δεν έχουν υποβάλλει αιτήσεις για την απόκτηση της Ελληνικής Ιθαγένειας με πολιτογράφηση μπορούν να υποβάλουν τις σχετικές αιτήσεις τους στις υπηρεσίες σας εφόσον είναι κάτοικοι του Δήμου ή της Κοινότητάς σας.

β) Οι υπηρεσίες των Δήμων και Κοινοτήτων μετά την υποβολή των ως άνω αιτήσεων πολιτογράφησης αφού εξετάσουν εάν έχουν υποβληθεί όλα τα δικαιολογιτικά που απαιτούνται σύμφωνα με τις διατάξεις του ισχύοντος Κώδικα Ελληνικής Ιθαγένειας (Ν. 3284/2004), αποστέλνουν τον σχετικό φάκελο στην αρμόδια υπηρεσία της οικείας Περιφέρειας.

γ) Όσον αφορά τα πιστοποιητικά γέννησης επισημαίνουμε ότι θα γίνονται δεκτά μόνον όταν είναι επικυρωμένα από την Ελληνική Προξενική Αρχή στην Αλβανία και μεταφρασμένα από τη Μεταφραστική Υπηρεσία του Υπουγρείου Εξωτερικών. Σε περίπτωση που τα ως άνω πιστοποιητικά έχουν μεταφραστή από Δικηγόρους πρέπει να υπάρχει στα μεταφρασμένα πιστοποιητικά βεβαίωση του Δικηγορικού Συλλόγου ότι ο μεταφράσας Δικηγόρος κατέθεσε στον Δικηγορικό Σύλλογο αποδεικτικά γλωσσομάθειας της Αλβανικής γλώσσας.

Τέλος σας γνωρίζουμε ότι λεπτομερείς οδηγίες για την εφαρμογή του Νέου Κώδικα Ελληνικής Ιθαγένειας (Ν. 3284/2004) σας έχουν παρασχεθεί με την αριθμ. 6 (Φ. 102744/2709/28-1-05) εγκύκλι'ο μας προς την οποία και σας παραπέμπουμε.