- ΠΔ 81/2005 (Δικηγορικές Εταιρείες)

Τετάρτη 4 Οκτωβρίου 2006

Άρθρο 1 - Ίδρυση εταιρείας μεταξύ δικηγόρων

Άρθρο 2 - Απαγόρευση συμμετοχής μη δικηγόρου

Άρθρο 3 - Καταστατικό και περιεχόμενο του

Άρθρο 4 - Έγκριση του καταστατικού και των τροποποιήσεων αυτού

Άρθρο 5 - Εγκριτική απόφαση του δικηγορικού συλλόγου

Άρθρο 6 - Προσβολή της εγκριτικής αποφάσεως με αίτηση ακυρώσεως

Άρθρο 7 - Νομική προσωπικότητα της εταιρείας

Άρθρο 8 - Δημοσιότητα τροποποιήσεων του καταστατικού και λύσης της εταιρείας

Άρθρο 9 - Επωνυμία της εταιρείας

Άρθρο 10 - Εισφορές των εταίρων

Άρθρο 11 - Απαγόρευση συμμετοχής σε άλλη εταιρεία

Άρθρο 12 - Ευθύνη των εταίρων μεταξύ τους

Άρθρο 13 - Ευθύνη της εταιρείας έναντι των τρίτων

Άρθρο 14 - Διοίκηση και εκπροσώπηση της εταιρείας

Άρθρο 15 - Ανάκληση και παραίτηση διαχειριστή

Άρθρο 16 - Ευθύνη διαχειριστή έναντι των εταίρων

Άρθρο 17 - Λογοδοσία διαχειριστή

Άρθρο 18 - Δικαιώματα διαχειριστή προς αποζημίωση

Άρθρο 19 - Αμοιβή διαχειριστή

Άρθρο 20 - Δικαιώματα εταίρου

Άρθρο 21 - Περιουσία εταιρείας

Άρθρο 22 - Δέσμευση της εταιρείας από πράξεις του διαχειριστή

Άρθρο 23 - Είσοδος νέων μελών στην εταιρεία, αποχώρηση και αποβολή μέλους

Άρθρο 24 - Απαρτία για λήψη αποφάσεων

Άρθρο 25 - Οι μερίδες των εταίρων

Άρθρο 26 - Ετήσια διανομή εσόδων της εταιρείας

Άρθρο 27 - Σχέση της εταιρείας με τους εντολείς

Άρθρο 28 - Χρόνος διάρκειας της εταιρείας

Άρθρο 29 - Παράταση της διάρκειας της εταιρείας

Άρθρο 30 - Λύση εταιρείας ορισμένου χρόνου

Άρθρο 31 - Λύση εταιρείας αόριστης διάρκειας

Άρθρο 32 - Ευθύνη για υπαίτια συμπεριφορά εταίρου

Άρθρο 33 - Συνέχιση εταιρείας

Άρθρο 34 - Προσαύξηση μερίδας

Άρθρο 35 - Λύση με ομόφωνη απόφαση

Άρθρο 36 - Τροποποίηση του καταστατικού

Άρθρο 37 - Εκκαθάριση της εταιρείας

Άρθρο 38 - Ασκούμενοι δικηγόροι και εταιρεία

Άρθρο 39 - Διαφορές μεταξύ των εταίρων

Άρθρο 40