Δικηγόροι ΑΜΕΑ, που επισκέπτονται το Δικαστικό Μέγαρο Βέροιας, κατά την άφιξή τους, να επικοινωνούν με τη γραμματεία του Συλλόγου, στο τηλ. 2331024715, για να σταθμεύσουν το αυτοκίνητό τους σε ειδικά διαμορφωμένη θέση στάθμευσης, στο υπόγειο parking του Συλλόγου

- ΠΔ 81/2005 (Δικηγορικές Εταιρείες)

Τετάρτη 4 Οκτωβρίου 2006

Άρθρο 1 - Ίδρυση εταιρείας μεταξύ δικηγόρων

Άρθρο 2 - Απαγόρευση συμμετοχής μη δικηγόρου

Άρθρο 3 - Καταστατικό και περιεχόμενο του

Άρθρο 4 - Έγκριση του καταστατικού και των τροποποιήσεων αυτού

Άρθρο 5 - Εγκριτική απόφαση του δικηγορικού συλλόγου

Άρθρο 6 - Προσβολή της εγκριτικής αποφάσεως με αίτηση ακυρώσεως

Άρθρο 7 - Νομική προσωπικότητα της εταιρείας

Άρθρο 8 - Δημοσιότητα τροποποιήσεων του καταστατικού και λύσης της εταιρείας

Άρθρο 9 - Επωνυμία της εταιρείας

Άρθρο 10 - Εισφορές των εταίρων

Άρθρο 11 - Απαγόρευση συμμετοχής σε άλλη εταιρεία

Άρθρο 12 - Ευθύνη των εταίρων μεταξύ τους

Άρθρο 13 - Ευθύνη της εταιρείας έναντι των τρίτων

Άρθρο 14 - Διοίκηση και εκπροσώπηση της εταιρείας

Άρθρο 15 - Ανάκληση και παραίτηση διαχειριστή

Άρθρο 16 - Ευθύνη διαχειριστή έναντι των εταίρων

Άρθρο 17 - Λογοδοσία διαχειριστή

Άρθρο 18 - Δικαιώματα διαχειριστή προς αποζημίωση

Άρθρο 19 - Αμοιβή διαχειριστή

Άρθρο 20 - Δικαιώματα εταίρου

Άρθρο 21 - Περιουσία εταιρείας

Άρθρο 22 - Δέσμευση της εταιρείας από πράξεις του διαχειριστή

Άρθρο 23 - Είσοδος νέων μελών στην εταιρεία, αποχώρηση και αποβολή μέλους

Άρθρο 24 - Απαρτία για λήψη αποφάσεων

Άρθρο 25 - Οι μερίδες των εταίρων

Άρθρο 26 - Ετήσια διανομή εσόδων της εταιρείας

Άρθρο 27 - Σχέση της εταιρείας με τους εντολείς

Άρθρο 28 - Χρόνος διάρκειας της εταιρείας

Άρθρο 29 - Παράταση της διάρκειας της εταιρείας

Άρθρο 30 - Λύση εταιρείας ορισμένου χρόνου

Άρθρο 31 - Λύση εταιρείας αόριστης διάρκειας

Άρθρο 32 - Ευθύνη για υπαίτια συμπεριφορά εταίρου

Άρθρο 33 - Συνέχιση εταιρείας

Άρθρο 34 - Προσαύξηση μερίδας

Άρθρο 35 - Λύση με ομόφωνη απόφαση

Άρθρο 36 - Τροποποίηση του καταστατικού

Άρθρο 37 - Εκκαθάριση της εταιρείας

Άρθρο 38 - Ασκούμενοι δικηγόροι και εταιρεία

Άρθρο 39 - Διαφορές μεταξύ των εταίρων

Άρθρο 40