ΟΡΘΗ ΕΠΑΝΑΛΗΨΗ (ΜΗΝΙΑΙΟ ΔΕΛΤΙΟ ΧΟΡΗΓΟΥΜΕΝΩΝ ΕΝΙΣΧΥΣΕΩΝ Λ.Ε.Δ.Ε. ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2017)

Τετάρτη 24 Ιανουαρίου 2018

Σας γνωρίζουμε ότι το Διοικητικό Συμβούλιο του Λ.Ε.Δ.Ε., κατά το διάστημα 01/12/2017-31/12/2017, ενέκρινε και χορηγήθηκαν σε μέλη του Λ.Ε.Δ.Ε., ενισχύσεις συνολικού ποσού 110.142,61 ευρώ, σύμφωνα με την παρακάτω ανάλυση:

Η.Χ.Ε. λόγω ασθενείας 21.160,00 ευρώ σε 24 μέλη
Η.Χ.Ε. ως επίδομα τοκετού 11.200,00 ευρώ σε 14 μέλη
Εφάπαξ ενίσχυση λόγω συνταξ/σης 41.365,22 ευρώ σε 4 μέλη
Εφάπαξ ενίσχυση λόγω θανάτου 31.200,00 ευρώ σε 3 μέλη
Εφάπαξ ενίσχυση λόγω ΜΟΑ 5.217,39 ευρώ σε 1 μέλος
Μηνιαία Χρηματική Ενίσχυση 0,00 ευρώ σε 0 μέλη

Μετά από τα παραπάνω, παρακαλούνται οι Δικηγορικοί Σύλλογοι-μέλη του Λ.Ε.Δ.Ε. να αναρτήσουν την παρούσα ανακοίνωση  στις ιστοσελίδες τους, για ενημέρωση των μελών τους.                                                         

 Η Διευθύντρια

 ΕΛΕΝΑ ΠΙΤΣΙΛΛΟΥ