Προκήρυξη για πλήρωση δύο (2) θέσεων δικηγόρων με μηνιαία αντιμισθία στο Δήμο Βέροιας