Κοινοποίηση ορισμένων διατάξεων του νέου Κεφαλαίου Δωδέκατου «ΕΓΚΛΗΜΑΤΑ ΦΟΡΟΔΙΑΦΥΓΗΣ - ΠΟΙΝΙΚΕΣ ΚΥΡΩΣΕΙΣ» (άρθρα 66-71) του ν.4174/2013

Τετάρτη 21 Σεπτεμβρίου 2016

Θέμα:
(ΟΡΘΗ ΕΠΑΝ.- 20/09/2016 - 13:19:33) ΚΟΙΝΟΠΟΙΗΣΗ ΟΡΙΣΜΕΝΩΝ ΔΙΑΤΑΞΕΩΝ ΤΟΥ ΝΕΟΥ ΚΕΦΑΛΑΙΟΥ ΔΩΔΕΚΑΤΟΥ «ΕΓΚΛΗΜΑΤΑ ΦΟΡΟΔΙΑΦΥΓΗΣ - ΠΟΙΝΙΚΕΣ ΚΥΡΩΣΕΙΣ» (ΑΡΘΡΑ 66-71) ΤΟΥ Ν.4174/2013 (ΚΩΔΙΚΑΣ ΦΟΡΟΛΟΓΙΚΗΣ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑΣ - Κ.Φ.Δ.), ΟΠΩΣ ΑΥΤΟ ΠΡΟΣΤΕΘΗΚΕ ΣΤΟΝ Κ.Φ.Δ., ΜΕ ΤΟ ΑΡΘΡΟ 8 ΤΟΥ Ν.4337/2015 (Φ.Ε.Κ. Α΄ 129/17.10.2015)