ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΣΕΙΣ ΤΩΝ ΓΕΝΙΚΩΝ ΔΙΑΤΑΞΕΩΝ ΤΟΥ Κ.ΠΟΛ.Δ (ΑΡΘΡΑ 1 - 225 ΚΠολΔ)