Δικηγόροι ΑΜΕΑ, που επισκέπτονται το Δικαστικό Μέγαρο Βέροιας, κατά την άφιξή τους, να επικοινωνούν με τη γραμματεία του Συλλόγου, στο τηλ. 2331024715, για να σταθμεύσουν το αυτοκίνητό τους σε ειδικά διαμορφωμένη θέση στάθμευσης, στο υπόγειο parking του Συλλόγου

Υπολογισμός Αγωγοσήμου (Νέος ΚΑΕ - ΤΥΔΕ)

Δευτέρα 5 Μαΐου 2014

Α. ΑΠΑΡΑΙΤΗΤΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ:

  1. Ενάγων – Εναγόμενος (και ΑΦΜ ενάγοντα)
  2. Αρμόδιο δικαστήριο
  3. Αιτούμενο ποσό (μόνο κεφάλαιο)

Β. ΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΑΓΩΓΟΣΗΜΟΥ:

ΠΑΡΑΔΕΙΓΜΑ : Αιτούμενο ποσό : 20.000,00 ευρώ

Κεφάλαιο (20.000,00) Χ 0,8 % = 160,00 αγωγόσημο ΚΑΕ 2375
Επί του αποτελέσματος (160,00) Χ 20,00 % = 32,00 ΤΑΧΔΙΚ ΚΑΕ 82639
Επί του αποτελέσματος (160,00) Χ 10,00 % = 16,00 Τ.Ν. ΚΑΕ 82623
Επί του αποτελέσματος (160,00) Χ 5,00 % = 8,00 Τ.Υ.Δ.Ε. ΚΑΕ 83937 NEO
Επί του αποτελέσματος (160,00) Χ 2,00 % = 3,20 Χαρτόσημο ΚΑΕ 1229
Επί του χαρτοσήμου (3,20) Χ 20,00 % = 0,64 ΟΓΑ ΚΑΕ 1228

Πληρωτέο το σύνολο όλων των κονδυλίων 219,84 ευρώ

**** Ο παραπάνω τρόπος υπολογισμού αναφέρεται στην παρ. 16 του άρθρου 40 του Ν. 4111/23.1.2013 (ΦΕΚ 18/25.1.2013) με έναρξη ισχύος την 19.11.2012 (άρθρο 49 του ως άνω νόμου).

Στις εργατικές υποθέσεις αρμοδιότητας Ειρηνοδικείου (μέχρι 20.000 ευρώ) δεν απαιτείται αγωγόσημο.

Στις εργατικές υποθέσεις αρμοδιότητας Πρωτοδικείου, για τον υπολογισμό του αγωγοσήμου, από το κεφάλαιο αφαιρείται το ποσό των 20.000 ευρώ και υπολογίζεται το αγωγόσημο στο υπόλοιπο.

Κατά την εκδίκαση αγωγών στο Διοικητικό Πρωτοδικείο, που αφορούν κοινωνικοασφαλιστικές διαφορές καθώς και απαιτήσεις για κάθε είδους αποδοχές προσωπικού του Δημοσίου ή Ν.Π.Δ.Δ. (επιδόματα) δεν θα καταβάλλεται δικαστικό ένσημο για αίτημα κύριας αγωγής ή κύριας παρέμβασης μέχρι 6.000 € (άρθρ. 274 παρ. 2 ΚΔΔ)