Δικαιολογητικά εξετάσεων ασκουμένων Δικηγόρων

  1. Αίτηση για συμμετοχή στις εξετάσεις υποψηφίων δικηγόρων Α΄ή Β΄περιόδου του Εφετείου Θεσσαλονίκης.
  2. Πισοποιητικό ασκήσεως (από το Δικηγορικό Σύλλογο, το οποίο εκδίδεται μετά από προσκόμιση στο Σύλλογο αίτησης, βεβαίωσης δικηγόρου ότι ασκήθηκε από ........ μέχρι ....... και κατάστασης παραστάσεων - συμπληρωμένη με 30 παραστάσεις).
  3. Πισοποιητικό γέννησης και προκειμένου για έγγαμες γυναίκες και ληξιαρχική πράξη γάμου.
  4. Πανεπιστημιακό πτυχίο (επικυρωμένο αντίγραφο).
  5. Αντίγραφο ποινικού μητρώου τύπου Β΄"περί ελλείψεως καταδίκης για κάποιο από τα αδικήματα που αναφέρονται στο άρθρο 26 του Κώδικα περί Δικηγόρων.
  6. Πιστοποιητικό του αρμόδιου στρατολογικού γραφείου, τύπου Α΄, ότι εκπλήρωσαν τις στρατιωτικές τους υποχρεώσεις ή πήραν νόμιμη απαλλαγή ή τελούν νομίμως εκτός στρατεύαμτος.
  7. Υπεύθυνη δήλωση, ότι δεν υπάγονται στις περιπτώσεις των άρθρων 26, 62, 63 του Κώδικα Δικηγόρων και
  8. Γραμμάτια καταθέσεως χρηματικού ποσού εξέταστρων στο Ταμείο του Δικηγορικού Συλλόγου της έδρας του Εφετείου (Δικηγορικός Σύλλογος Θεσσαλονίκης, 4ος όροφος δικαστικού μεγάρου).
  9. Επικυρωμένο φωτοαντίγραφο αστυνομικής ταυτότητας.

Τα δικαιλογητικά κατατίθενται στη γραμματεία του Εφετείου Θεσσαλονίκης (3ος όροφος δικαστικού μεγάρου), μέχρι την προηγούμενη μέρα της ημερομηνίας για την οποία προκηρύχθηκαν οι εξετάσεις. Κατά την κατάθεση δικαιολογητικών παίρνετε το όνομα και το τηλέφωνο του γραμματέα των εξετάσεων, με τον οποίο επικοινωνείτεμετά από 4-5 ημέρες από τη λήξη της προθεσμίας, για να ρωτήσετε αν το όνομά σας συμπεριλαμβάνεται στις καταστάσεις των υποψηφίων και να μάθετε το πρόγραμμα των γραπτών εξετάσεων (το πρόγραμμα δεν έρχεται στο Σύλλογο). 

ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ: Γενικά