Δικαιολογητικά εγγραφής ασκούμενου Δικηγόρου στον Δικηγορικό Σύλλογο Βέροιας

 1. Αίτηση εγγραφής προς τον Δικηγορικό Σύλλογο,
 2. Αντίγραφο πτυχίου,
 3. Πιστοποιητικό γεννήσεως,
 4. Επικυρωμένο αντίγραφο αστυνομικής ταυτότητας
 5. Διπλότυπο .................... € υπέρ Δικηγορικού Συλλόγου Βέροιας,
 6. Διπλότυπο .................... € υπέρ Λ.Ε.Α.ΔΙ.Β.,
 7. Βεβαίωση του δικηγόρου στον οποίο ασκείσθε, ότι έχετε αρχίσει την άσκησή σας και από πότε,
 8. Διπλότυπο ΕΤΕ** υπέρ ΤΝ ποσού 1,50 €.

**ΣΥΜΠΛΗΡΩΣΗ ΕΝΤΥΠΟΥ ΕΤΕ:

 • Αριθμ. Πελάτη: 9805690008
 • Αριθμ. Λογαριασμού ΤΝ: 040-546154-57,
 • Κωδικός υποχρέου (για όσους δεν είναι γραμμένοι ήδη στο ΤΝ): 4698100
 • Κωδικός αιτιολογίας: 4
 • Αιτιολογία: εγγραφή ασκουμένου στο Δικηγορικό Σύλλογο Βέροιας
 • Ποσό: 1,50 €
ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ: Γενικά