ΥΠΟΘΗΚΟΦΥΛΑΚΕΙΑ ΤΗΣ ΧΩΡΑΣ

Κατάλογος Έμμισθων, Ειδικών Άμισθων και Μη Ειδικών Αμίσθων Υποθηκοφυλακείων της χώρας σύμφωνα με στοιχεία του Υπουργείου Δικαιοσύνης κατά την 19/07/2007. ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ: Γενικά